Монографії

 

 2018 рік     2015 рік     2012 рік      2009 рік     2006 рік     2003 рік

 2017 рік     2014 рік     2011 рік      2008 рік     2005 рік     2002 рік

 2016 рік     2013 рік     2010 рік      2007 рік     2004 рік     2001 рік

 

2018 рік

1.  Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський (повний текст)

2.  Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи / С.В. Іванов (повний текст)

3.  Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] (повний текст)

4.  Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; за ред. акад. НАН України В.П. Вишневського (повний текст)

 

 

2017 рік

1.  Угольная промышленность и гибридная экономика / А.И. Амоша, Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский (полный текст) 

2.  Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін. (повний текст) 

3.  Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови / Амоша О.І., Булєєв І.П., Залознова Ю.С. та ін. (повний текст) 

4.  Залознова Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості (повний текст)

5.  Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія (повний текст)

6.  Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання / Новікова О.Ф., Амоша О.І., Вишневский В.П., Антонюк В.П. та ін.

 

2016 рік

1.  Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін.  (повний текст) 

2.  Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств (повний текст) 

3Національна модель неоіндустріального розвитку України / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського   (повний текст) 

4.  Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр. / Р.Н. Лепа, А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко и др.; под общ. ред. Р.Н. Лепы  (полный текст) 

5 Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року:  наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева (повний текст) 

6Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін. (повний текст) 

7Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. (повний текст) 

8Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Л.Л. Стариченко , Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. акад. НАН України О.І. Амоші  (повний текст) 

 

2015 рік

1.   Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або "крах проекту"? (повний текст)  

2.   Амоша О.І., Саломатіна Л.М., Передерій С.Л.  Розвиток електронної промисловості України на інноваційній основі  (повний текст)  

3.   Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики  (повний текст) 

4.   Брюховецька Н.Ю.,  Хасанова О.В. Інвестиційна привабливість публічного акціонерного товариства: теорія та практика  

5.   Бриль І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації

6.   Мазур Ю.А. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития экономики: эволюционный подход  (полный текст) 

7.   Бутенко Н.В. Розвиток партнерства в національній економіці

8.   Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А.  Управління розвитком людського капіталу підприємств: інституціональний аспект  (повний текст) 

9.   Залознова Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів

10. Бойченко М.В. Управління професійними ризиками: теорія і практика

11. Амоша О.І., Драчук Ю.З., Кабанов А.І., Гусак А.С., Єременко О.М., Трушкіна Н.В., Кочешкова І.М., Косарєв В.В., Телічкіна Е.Ф.  Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості

12. Промисловість Донецької та Луганської областей: деякі проблеми подальшого функціонування та відновлення (науково-аналітична доповідь) (повний текст) 

13. Оценка состояния экономики Донецкой области и обоснование путей выхода ее из кризиса 2013-2014 гг.: науч.аналит. записка / А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.П. Вишневский и др.; под общ. ред. И.П. Булеева  (полный текст) 

 

2014 рік

1.   Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, В.Д. Чекина и др. (полный текст)  

2.   Перший етап модернізації Економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка (ІЕП НАНУ; КПУ) (повний текст)  

3.   Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського (повний текст) 

4.   Котов Е.В. Партнерство государства и бизнеса: новые возможности обеспечения устойчивого развития

5.   Регулирование естественных монополий на рынке природного газа: теория и практика  / М.А. Кордюкова; под общ. ред. В.П. Вишневского   

6.    Залознова Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів (повний текст)   

7.   Эволюционное развитие налоговых систем: теория и практика: моногр. / В.П. Вишневский, В.В. Дементьев, А.В. Гурнак и др.; под ред. акад. НАН Украины В.П. Вишневского (полный текст) 

8.   Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект (повний текст)   

9.   Кордюкова М.А. Регулирование естественных монополий на рынке природного газа: теория и практика

10. Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова та ін. (повний текст) 

11. Диагностика состояния и перспектив развития социальной ответственности в Украине (экспертные оценки) / О.Ф. Новикова, М.Е. Дейч, О.В. Панькова и  др.

12. Экономические и институциональные механизмы управления капитализацией предприятий / И.П. Булеев,  Н.Е. Брюховецкая, С.В. Богачев и др.

13. Розвиток електронної промисловості України на інноваційній основі / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій.

14. Управление персоналом промышленных предприятий: концепции, механизмы, модели и методы [Текст]: монография / Р. Н. Лепа, Е. А. Руссиян, Е. Н. Абаева, С. Н. Омельченко (полный текст)  

 

 

2013 рік

1.   Лукьянченко А.А., Амоша А.И., Гришин Г.А., Ляшенко В.И. и др. Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020 года  (полный текст)  

2.   Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы / В.П. Вишневский, А.И. Амоша, Л.А. Збаразская, А.А. Охтень, Д.Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л.А. Збаразской   (полный текст)  

3.   Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова О.В. та ін. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки)   (повний текст)  

4.   Некоторые аспекты выбора вектора интеграции Украины / А.И. Амоша, И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая и др.

5.   Украинская металлургия современные вызовы и перспективы развития / А.И. Амоша, В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С. Залознова, Л.А. Збаразская, Ю.В. Макогон и др.

6.   Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины / В.И Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др. (полный текст)  

7.   Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України / О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.

8.   Лепа Р.Н. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, методы

9.   Формування та реалізація державної політики стосовно вугільної промисловості з урахуванням інтеграції України у світову економіку / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю.  Череватський та ін. (повний текст) 

10. Жикаляк Н.В. Государственное регулирование рентных отношений в горной промышленности Украины

11. Стеблюк Н.Ф. Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України

12. Сталінська О.В. Реалізація принципів сталого розвитку в стратегічному управлінні підприємством

13. Соколовский Д.Б., Соколовская Е.В. международное налогообложение доходов от капитала экономических агентов: концептуальные основы, модели, подходы к реализации

14. Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлет и др.; под ред. Р.Н. Лепы

15. Экономические аспекты поточного сооружения скважин на газо-угольных месторождениях: моногр. / А.И. Амоша, М.А. Ильяшов, Е.А. Юшков и др.

 

 

2012 рік

1.   Новикова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П.  та ін. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти (повний текст)

2.   Вишневський В.П. Оподаткування в емерджентній економіці: теоретичні  засади і напрями політики (повний текст)

3.   Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: введение в экономическую режимологию (полный текст)

4.   Лепа Р.Н. Модели рефлексивного управления в экономике

5.   Филипишин И.В. Развитие промышленного предприятия: целеполагание и управление изменениями

6.   Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020 г. / А.А. Лукьянченко, А.И. Амоша, Г.А. Гришин, В.И. Ляшенко и др.

7 Розвиток міжнародного трансферу знань в економіці України / А.І. Землянкін, С.М. Кацура, Л.М. Саломатіна та ін.

8.   Саломатіна Л.М., Байдак Г.В. Розвиток регіону на основі використання промислових інновацій в рекреаційній сфері

9.   Управление производством: модели, механизмы, инструменты / под общ. ред. Е.В. Мартяковой

10Мотивация труда в промышленности: теория и практика / И.П. Булеев, Е.И. Булеев, Г.С. Атаманчук, А.Н. Ревва; под общ. ред. И.П. Булеева

11. Фінансове посередництво у забезпеченні капіталізації підприємств: інституціональний підхід / Н.Ю. Брюховецька, А.Я. Берсуцький, О.А. Богуцька

12. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты / под ред. Р.Н. Лепы - Сер. "Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці"

13. Рефлексивные модели в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлет, Ю.Г. Лысенко и др.; под ред. Р.Н. Лепы - Сер. "Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці", Вып. 3

14. Кузьменко Р.В. Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем

15. Петрушевський Ю.Л. Трансформація економіки житлово-комунального господарства

16. Половян О.В. Збалансований розвиток економічних та екологічних систем (ко-еволюційний підхід)

17. Назарчук М.И. Становление рыночной экономики и фондового рынка в Украине (в контексте зарубежного опыта)

18. Кокодей Т.О. Методологія формування стратегії підприємства на ринку харчових продуктів в умовах поліциклічності середовища

19. Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти / Р.М. Лепа, Д.В. Солоха, С.В. Коверга та ін.

 

2011 рік

 

1.   Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Капитализация предприятий: теория и практика (полный текст 

2.   Антонюк В.П. , Амоша О.І., Мельцер Л.Г. та ін. Людський капітал регіонів України в конктексті інноваційного розвитку

3.   Вишневский В.П., Лепа Р.Н., Половян А.В. и др. Как обосновать бюджетно-налоговую политику государства? Опыт научного проектирования и реализации автоматизированной системы сопровождения бюджетного процесса на региональном уровне  (полный текст 

4.   Вишневский В.П., Виецкая О.В., Гаркушенко О.Н., Мазур Ю.А., Соколовская Е.В., Чекина В.Д. Налоговая политика: методология, теория и практика  (полный текст 

5.   Шелегеда Б.Г., Кузьменко Л.М. Кравцова Л.В. та ін. Стратегічний розвиток соціально-еоконмічної інфраструктури регіону 

6.   Гринько Т.В. Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обґрунтування та концептуальні засади

7.   Кацура С.Н. Становление инновационной системы в Украине: национальный   и  региональный  аспекты  (полный текст

8.   Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.Ш. Юрій та ін.

9.   Ануфрієв М.Ю., Благодарний О.І., Ляшенко В.І. та ін. Малий бізнес та післякризовий економічний розвиток України 

10. Дєєва Н.Е. Корпоративне управління і фінансовий ринок: проблеми теорії та практики

11. Бутенко А.І., Войнаренко М.П., Ляшенко В.І. та ін. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу ( повний текст)

12. Петренко Е.А. Реформирование железнодорожного транспорта Украины: теория, проблемы, пути решения

13. Астапова Г.В., Пилецька С.Т., Бескупська І.В. Фінансові механізми відтворення та оновлення основних фондів підприємств

14. Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем / под ред. Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима

15. Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем / под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима

16. Рекова Н.Ю. Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури

17. Управлінські технології й рішення сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем / за заг. ред. О.В. Мартякової

18. Александров И.А., Половян А.В. Половян Н.С. др. Методы решения экологических проблем

19. Лук’янченко Н.Д., Мартякова О.В., Хромов М.І. Механізм державного регулювання зайнятості у промисловому регіоні

20. Хромов М.І. Імперативи розвитку людського капіталу

21. Розвиток економіки будівництва та міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні / за заг. ред. О.І. Амоші

22. Булеев И.П., Корытько Т.Ю., Тельнова А.В. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса.

23. Ляшенко В.И., Павлов К.В., Шишкин М.И. Наноэкономика в славянских странах СНГ.

 

2010 рік

 

1.   Чумаченко Н.Г., Червова Л.Г., Кузьменко Л.М. и др. Регион в условиях роста открытости национальной экономики 

2.   Амоша О.І., Матюшин О.В., Шем'якіна Н.В. та ін. Фінансові та інституціональні засади регулювання розвитку промислового виробництва

3.   Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е., Богачев С.В. и др. Капитализация и регулирование хозяйственной деятельности предприятий базовых отраслей промышленности: институциональный аспект

4.   Александров І.О., Половян О.В., Коновалов О.Ф., Логачева О.В., Тарасова М.Ю. Стратегія сталого розвитку регіону

5.   Білопольський М.Г., Мордвінцева Т.В., Кленін О.В. та ін. Маркетингова діяльність металургійних підприємств.

6.   Ильницкий О.А., Щедрин А.Н., Грамотенко А.П. Экологический мониторинг

7.   Амоша А.И., Иванов Е.Т., Иваненко Б.Н., Иванов С.Е. Основы конструирования экономических систем. Кн. 4. Общественно-экономические формации

8.   Лепа Р.Н., Охтень А.А., Соколовский Д.Б. Управление промышленными предприятиями: концепции, модели, прикладные аспекты   

9.   Веткин А.С., Жикаляк Н.В. Мировой опыт налогообложения и правового регулирования горной деятельности

10. Пробоїв О.А. Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу: теоретико-методологічні аспекти 

11. Котов Є.С., Вишневський О.С., Управління соціальними ризиками в умовах обмежених можливостей    

12. Свиридко С.В., Гриценко С.И., Кленин О.В. Формирование логистической системы метеллургического предприятия  

13. Новікова О.Ф., Амоша О.І., Шаульська Л.В. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України

14. Берсуцький Я.Г., Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф., Харламова Л.М. Онлайновий електронний бізнес: механізми забезпечення

15. Булеев И.П., Заблодская И.В., Василенко В.Н. и др. Память об истинном ученом // Памяти Б.Т. Клияненко посвящается: 

16. Брюховецкая Н.Е. Управление вексельным оборотом промышленного предприятия, его учет и контроль

17. Мельникова М.В. Производственно-хозяйственные комплексы в экономике Украины 

18. Петренко Е.А. Реформирование железнодорожного транспорта – теория и мировой опыт

19. Социально-экономические проблемы информационного общества: моногр. / Л.Г. Мельник, М.В. Брюханов, В.А. Руденко, Л.С. Винарик, Н.Ф. Васильева и др. / Под ред. д.э.н. Л.Г. Мельника, к.э.н. М.В. Брюханова

20. Трубчанин В.В. Диверсификация производства на промышленных предприятиях: концепции, методы, модели

21. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти: моногр. / І.С. Грозний, Р.М. Лепа та ін.; за заг. ред. І.С. Грозного

22. Цопа Н.В. Управление развитием промышленных предприятий: методология, модели, методы

23. Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти: моногр. / під ред. Р.М. Лепи

24. Мальчик М.В., Білопольський М.Г., Алтухова І.М.  Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства

25. Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий

26. Землянкин А.И., Макогон Ю.В., Лях И.И. (всего 51) Трансграничное украино-российское сотрудничество: формы, направления, перспективы

27. Залознова Ю.С. Розвиток системи управління персоналом вулільних шахт

 

2009 рік

 

1.   Амоша А.И., Иванов Е.Т., Булеев И.П., Иванов С.Е. Основы конструирования экономических систем. Кн. 3. Социально-экономические системы

2.   Амоша О.І., Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. Державна підтримка та перспективи інноваційного розвитку і структурних перетворень вугільної промисловості України

3.   Новикова О.Ф., Гриневська С.М., Шамілева Л.Л. Соціальна орієнтація економіки: механізми дуржавного регулювання

4.   Колбушкін Ю.П. Стратегічні пріоритети управління фінансовими потоками у нафтогазовій галузі

5.   Шем’якіна Н.В. Амортизація основних засобів: проблеми та методи вирішення

6.  Денисов В.Т., Резник Е.П., Якушев М.В., Ильичев А.Г. Управление инновационным развитием технической подготовки производства

7.  Кислицин В.О. Розвиток системи управління якістю на підприємстві

8.  Драчук Ю.З. Оцінка ефективності інновацій у безпеці виробництва

9.   Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Национализация и приватизация предприятий (Опыт Франции для Украины)

 

2008 рік

 

1.   Амоша А.И., Матюшин А.В., Шемякина Н.В. и др. Финансовые и институциональные механизмы регулирования производственного потенциала

2.   Амоша А.И., Иванов Е.Т. Основы конструирования экономических систем. Кн.2. Производственно-экономические системы 

3.   Амоша А.И., Череватский Д.Ю., Кузьмич О.Ю.  Стратегии развития угледобычи в Центральном  районе Донбасса

4.   Тараш Л.И. Управление акционерной собственностью: методологический подход

5.   Анненков И.В., Матюшин А.В.,  Половян А.В., Охтень А.А. Совершенствование  долгосрочного   кредитования  промышленных   предприятий: институциональный аспект

6.   Новак І.М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій

7.   Гаркушенко О.Н. Концептуальные основы экологического регулирования

8.   Тумакова С.В. Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития

9.   Лукьяненко Е.В. Налоговое регулирование международной торговли товарами

10. Новікова О.Ф., Амоша О.І.., Антонюк В.П. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку

11. Виецкая О.В. Налоговая амортизация: теории, опыт и проблемы применения

12. Двигун А.А. Конкурентоспособность промышленного производства: социально-экономический аспект

13. Залознова Ю.С. Управління персоналом вугільної шахти: оцінка стану та стратегії розвитку

 

      

Кроме того, выдано базовое методическое руководство "Организация функционирования онлайнового электронного бизнеса в субъектах хозяйствования" под научным руководством Л.С. Винарика  

 

2007 рік

 

1.   Амоша А.И., Иванов Е.Т. Основы конструирования экономических систем. Кн.1. Всеобщее производство 

2.   Амоша О.І., Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. Проблеми вітчизняної вугільної промисловості у світлі вступу України до Світової організації торгівлі 

3.   Амоша А.И., Логвиненко В.И., Гринев В.Г. Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области  

4.   Мазур Ю.А. Модели динамики экономического роста с учетом налогового фактора 

5.   Булеев И.П., Прокопенко Н.Д., Брюховнцкая и др. Механизм хозяйствования предприятий трансформационной экономики 

6.   Белопольский Н. Г. Энвироника - наука будущего

7.   Кобанець Л.О. Концепція Управління розвитком рекреаційної діяльності

8.   Горчаков В.Ю. Формирование организационно-экономического механизма управления внешнеэкономической деятельности крупной компании  

9.   Денисов В.Т., Грищенко О.В., Слюсарев А.В. Управление адаптивным развитием промышленных предприятий 

10. Ляшенко В.И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения 

11. Мальчик М.В. Становлення соціального захисту та суспільного добробуту громадян України    

12. Турченко Д.К. Формирование энергосырьевой безопасности Украины

13. Филипишин И.В. Совершенствование организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий  

14. Чумаченко Н.Г. , Червова Л.Г.,  Кузьменко Л.М. Развитие производственной сферы региона: теоретические и  практические аспекты государственного регулирования 

 

2006 рік

 

1.   Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Шаульская Л.В. та ін. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза

2.   Амоша А.И., Дробот Я.В., Скаженник Ю.Б., Лащенко И.Н. Антикризисное управление деятельностью антрацитовых шахт

3.   Суїменко Є.І., Новікова О.Ф., Панькова О.Ф. та ін. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології

4.   Драчук Ю.З. эффективность инноваций и безопасность производства

5.   Вишневський В.П. Оподаткування підприємств і моделювання економічної динаміки

6.   Булеев И.П. Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект

7.   Вишневский В.П., Веткин А.С., Вишневская Е.Н. и др. Налогообложение: теории, проблемы, решения  ( полный текст: Часть 1.  Часть 2.  Часть 3.)

8.   Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития тури стических предприятий

9.   Варава Л.Н. Стратегическое управление горнодобывающими предприятиями

10. Заремба П.А. Стратегия стабилизации и развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности

11. Булеев И.П. Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы

12. Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення

13. Иванов С.Е. Планирование, прогнозирование и оптимизация параметров промышленного производства (методологический аспект)

14. Информатизация: понятийный словарь терминов и аббревиатур / Под ред. к.э.н. Л.С. Винарика, д.т.н. Крулькевича М.И.

15. Иванов Е.Т. Основы теоретической эпироники 

16. Кленин О.В. Ефективність відтворення основного капіталу підприємств 

17. Недодаева Н.Л. Эколого-экономическая политика природопользования в условиях специфики горного производства 

18. Ильченко А.В. Методы управления затратами производства металлопродукции 

 

2005 рік

 

1.   Амоша А.И., Иванов Е.Т., Иванов С.Е. Каноны рынка и законы экономики. Кн. 7: Процесс эволюции экономики, производства и общества 

2.   Амоша А.И., Иванов Е.Т., Прокопенко Н.Д., Иванов С.Е. и др. Каноны рынка и законы экономики. Кн. 8: Экономическое проектирование 

3.   Амоша А.И., Кабанов А.И., Нейенбург В.Е. и др. Методология оценки эффективности инноваций в угольном производстве

4.   Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П. та ін. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза

5.   Булеев И.П. Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект

6.   Богачев С.В. Капиталотворческая функция промышленных корпораций

7.   Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України

8.   Амоша О.І., Іванов М.І., Хижняк Л.Т. та ін. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу у промисловості

9.   Лук¢янченко Н.Д. Антонюк В.П., Шаульська Л.В. Шамільова Л.Л. та ін. Регіональні проблеми формування трудового потенціалу і шляхи їх вирішення

10. Еськов А.Л. Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента: проблемы и решения

11. Тумакова С.В. Социально-экономические проблемы рынка рабочей силы: теория, практика

12. Денисов В.Т., Грищенко О.В. Процессное управления машиностроительным предприятием: методологические положения и практика

13. Петенко І.В., Недодаєва Н.Л. Екологічний фактор у формуванні стратегії розвитку вугільної промисловості

 

2004 рік

 

1.   Амоша А.И., Булеев И.П., Прокопенко Н.Д. и др. Теоретические и прикладные аспекты функционирования производственного комплекса региона 

2.   Булєєв І.П., Прокопенко М.Д., Мельнікова М.В. та ін. Стратегія підвищення ефективності функціонування виробництва

3.   Кузьменко Л.М. Управление функционированием и развитием экономики региона

4.   Винарик Л.С. Информатизация в аспекте социальной трансформации общества

5.   Осауленко О.Г., Новікова О.Ф., Власенко Н.С. та ін Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління

6.   Камишанська М.О. Державна власність на сучасному етапі розвитку економіки України

7.   Савчук А.В. Организационно-экономический механизм инновационного развития крупной компании

8.   Косова Т.Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії і практики

9.   Збаразская Л.А., Дегтярева В.М., Винарик Л.С. и др. Актуальные проблемы трансформации и развития промышленности Украины

10. Полуянов В.П. Организационно-экономический механизм эффективного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства

11. Шубін О.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія

12. Коновалюк В.И. Роль монополий топливно-энергетического комплекса в экономике Украины

13. Вагонова А.Г. Воспроизводство в угольной промышленности

     

2003 рік

1.   Амоша А.И., Иванов Е.Т., Иванов С.Е. Каноны рынка и законы экономики.  Книга 6. Прикладной социально-экономический анализ 

2.   Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика

3.   Швец И.Б., Бондарева И.А. Управление производственными запасами на предприятии

4.   Еременко В.А., Еськов А.Л. Управление производительностью в условиях экономики переходного периода

5.   Макогон Ю.В.,  Кацура С.М., Кравченко М.И., Ходыкина В.В. Интеграция научно-технической сферы Украины в мировую экономическую систему

6.   Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности

7.   Шубін О.О. Ринок товарів хімічної промисловості: екологічний аспект (на укр.яз.)

8.   Рассуждай Л.Н. Экономическая стратегия развития угольной отрасли: механизм формирования и реализации

9.   Чумаченко Н.Г., Червова Л.Г., Кузьменко Л.М. и др. Региональная промышленная политика: концепции формирования и реализации

10. Амоша А.И., Ильяшов М.А., Салли В.И. Системный анализ шахты как объекта инвестирования

11. Щедрин А.Н. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике

12. Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Онлайновый электронный рынок:  становление, проблемы

13. Метлова Л.П. Теорія та практика поводження в відходами: на прикладі Донецької області (на укр. яз.)

14. Мартякова Е.В. Экономический механизм реформирования социальных процессов: страхование, маркетинг, риск-менеджмент

15. Турченко Д.К. Управление качеством продукции угольной промышленности

16. Логачева Л.Н., Прогнимак Е.Д., Сердюк Е.В. Проблеми формування системи показників оцінки ризику життєдіяльності населення

17. Швец В.Я. Производственно-хозяйственный комплекс города: проблемы управления и развития

18. Ландик В.И.  Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения

19. Шубин А.А. Химическая промышленность Украины: генезис, перспективы, стратегия

      Кроме того, выдано обучающее пособие Винарик Л.С., Берсуцкий Я.Г., Щедрин А.Н. Информационная культура в современном обществе  

2002 рік

 

1.   Амоша А.И. Человек и окружающая среда: экономические проблемы экологической безопасности производства

2.   Амоша А.И., Янко С.В., Ященко Ю.П. и др.Экономический механизм стратегии развития топливно-энергетического комплекса Украины

3.   Амоша О.І., Кацура С.М., Щетілова Т.В.та ін. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку (на укр.яз.)

4.   Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Информационная экономика: становление, развитие, проблемы

5.   Саломатина Л.Н. Технологическое обновление в условиях конверсии

6.   Кабанов А.И., Стариченко Л.Л., Чуприна Л.С.и др. Финансирование и экономическое стимулирование научно-технического развития угольной промышленности Украины: теория и практика (на рус. и укр.яз.)Кабанов А.И., Стариченко Л.Л., Чуприна Л.С.и др. Финансирование и экономическое стимулирование научно-технического развития угольной промышленности Украины: теория и практика (на рус. и укр.яз.)Кабанов А.И., Стариченко Л.Л., Чуприна Л.С.и др. Финансирование и экономическое стимулирование научно-технического развития угольной промышленности Украины: теория и практика (на рус. и укр.яз.)

7.   Соколовський Д.Б. Еволюційний аспект ухилення від обов’язкових платежів і “проблема сумісності” (на укр. яз.)

8.   Перспективи науково-технічного розвитку регіону: Матеріали до програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 р. / Кол. авт. (на укр. яз.)

9.   Булеев И.П. Управление трансакционными издержками в переходной экономике

10. Азарян Е.М. Потребительский рынок: становление и развитие

11. Варава Л.Н. Стратегическое управление в горнодобывающей промышленности (на примере предприятий железорудной подотрасли Украины)

12. Поважный А.С. Проблемы управления и организации деятельности акционерных обществ в Украине

13. Амоша А.И., Иваненко Б.Н., Иванов Е.Т. Каноны рынка и законы экономики. Книга 5. Прикладной производственно-экономический анализ

14. Егоренко Т.В. Управление развитием территории

15. Амоша А.И., Иванов Н.И., Xижняк Л.Т. и др. Производственный потенциал: проблемы  обновления и развития

16. Батченко Л.В. Управление социальными процессами в угольной промышленности

17. Рыженков А.Н. Особенности реструктуризации крупного промышленного комплекса

18. Швец И.Б., Захарова О.В. Управление энергетическими ресурсами на предприятии

19. Амоша А.И., Ильяшов М.А., Салли В.И. Системный анализ шахты как объекта инвестирования

20. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики

21. Швец И.Б., Чумаченко О.В. Экономические основы формирования денег на оплату, стимулирование труда и социальную компенсацию

22. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Берсуцкий А.Я. и др. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели.

  

       Кроме того, выдано практическое пособие Амоша А.И., Берсуцкий Я.Г., Поклонский Ф.Е. Как провести исследования и подготовить диссертацию: практическое пособие

 

2001 рік

 1. Амоша А.И., Прокопенко Н.Д., Иванов Е.Т. Каноны рынка и законы экономики. Книга 4. Процесс распределения и общественное отношение

 2. Амоша А.И., Берсуцкий Я.Г., Кутыркин А.Н. и др. Основы финансов

 3. Прокопенко Н.Д., Иванов Е.Т., Поклонский Ф.Е. и др. Формирование условий пропорционального развития производственного комплекса региона

 4.  Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Домашняя компьютеризация

 5.  Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Вхождение Украины в информационное общество

 6. Мартякова Е.В. Охрана труда и экономика предприятия

 7. Новикова О.Ф., Ходачкова Н.И., Котов Е.В. Оценка действующего законодательства об охране труда и направления его усовершенствования

 8. Саломатина Л.Н. Технологическое обновление в условиях конверсии

 9. Новикова О.Ф., Осауленко О.Г., Калачева И.В. и др. Социальная защищенность населения Украины

 10. Чумаченко Н.Г., Амоша А.И., Саломатина Л.Н. Организационно-экономический механизм трансферта технологий (методические положения)

 11. Прокопенко Н.Д., Иванов Е.Т., Иваненко Б.Н. и др. Финансирование капитальных вложений в современных условиях (методический аспект)

 12. Поважный А.С. Трансформационные процессы корпоративного управления

 13. Гнедов К.М. Организация управления банками: методы и механизм взаимодействия с предприятиями

 14. Батченко Л.В. Экономические предпосылки необходимости улучшения условий труда в угольной промышленности

 15. Фарберов В.И. Управление выставочным процессом: механизм реализации инноваций и инвестиций

 16. Черниченко Г.А. Развитие промышленного производства (эколого-экономический аспект)

 17. Берсуцький Я.Г. Поточне управління виробництвом у машинобудівній промисловості (на укр. яз.)

 18. Егоров А.Н. Город как социально-экономический объект управления

 19. Сытник Л.С. Организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием

Кроме того, выдано учебное пособие Амоша A.И., Шкригун В.Л., Шкригун О.В., и др. Охранология труда 

 

   © ІЕП НАН України