Шановні колеги!

 

Кафедра фінансів і банківської справи ІЕМВ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

Кафедра фінансів і банківської справи

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

Відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу

Інституту економіки промисловості НАН України 

 

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України

 

Кафедра світової економіки Санкт-Петербурзького державного університету (Росія)

 

Факультет економічних і гуманітарних наук,

 

Ніредьгазька Вища Школа (Угорщина)

 

Запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 

«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВЕКТОР РОЗВИТКУ»,

яка відбудеться в період з 20 по 22 березня 2014 року

 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції отримують збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь.

 

 

Організаційний комітет конференції

Голови організаційного комітету:

Вишневський В.П. – академік НАН України, д.е.н., проф., завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу ІЕП НАН України, зав. кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Мікловда В.П. – чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи, зав. кафедри економіки підприємства ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Заступники голови:

Сембер С.В. - к.е.н., доцент, директор ЗРЦ СЕ і ГД НАН України

Лепа Р.М. – д.е.н., професор, завідувач відділу проблем моделювання економічних систем ІЕП НАН України

Варцаба В.І. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Члени організаційного комітету:

Пітюлич М.І. – д.е.н., проф., завідувач відділу гуманітарного розвитку Карпатського регіону ЗР ЦСЕ і ГД НАН України

Соколовська А.М.  – д.е.н., професор, заступник директора по науковій роботі Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

Погорлецький О.І. – д.е.н., доцент кафедри світової економіки Санкт-Петербурзького державного університету

Майбуров І.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового і податкового менеджменту Уральського державного технічного університету 

Іванов Ю. Б. – д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування ДВНЗ «Харківський національний  університет»

Брітченко І.Г. – д.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Мешко І.М. – д.і.н., к.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Слава С.С. – к.е.н., доцент, проф., заступник директора з наукової роботи ЗРЦСЕ і ГД НАН України

Чубарь О.Г. - к.е.н., доцент, проф. кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Пойда-Носик Н.Н. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Бутурлакіна Т.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Височанський В.Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стойка В.С. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Бондаренко В. М. – к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ЗРЦ СЕ і ГД НАН України, доцент кафедри міжнародного бізнесу, менеджменту та логістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Бережанський М.М. – директор СК «Поліс-Центр», доцент кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Чекіна В.Д. к.е.н., старший науковий співробітник відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України, завідувач сектором проблем податково-бюджетної політики

Панфілова Т.С. к.е.н., доц., заступник завідувача кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Гурнак О.В. – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Луппол О.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Алмаші Л. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Ніредьгазька Вища Школа

Голова секретаріату організаційного комітету: Бондаренко Вікторія Михайлівна –  к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ЗРЦ СЕ і ГД НАН України (тел. 099-021-24-84).

 

Тематичні напрями конференції:

Секція 1. Стратегія та загальні проблеми розвитку фінансової системи України

Секція 2. Грошово-кредитна політика країни, проблеми і напрями розвитку банківської системи і фондового ринку

Секція 3. Фіскальна політика держави, проблеми і напрями розвитку бюджетної і податкової систем

Секція 4. Проблеми забезпечення фінансової безпеки держави та суб’єктів господарювання в контексті світової фінансової кризи

 

Умови участі в конференції:

Для участі у роботі конференції та публікації тез виступів Вам необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету (z.r.centre@gmail.com) заявку на участь (форма додається), тези доповіді і копію квитанції про сплату оргвнеску до 15 березня 2014 р.  Файли назвати за зразком: Сидоренко-заявка, Сидоренко-тези, Сидоренко-квитанція. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок становить 150 грн. і передбачає покриття витрат на підготовку та проведення конференції, її інформаційне забезпечення та публікацію матеріалів. У випадку дистанційної участі організаційний внесок становить 90 грн., а тези конференції будуть надіслані на вказані адреси. Вартість додаткового примір­ника тез доповідей становить 50 грн. Інші витрати, включаючи проживання і харчування, учасники конференції оплачують самостійно. Орієнтовна вартість проживання в готелях м. Ужгорода складає 150-185 грн. за добу.

 

Платіжні реквізити:

Одержувач: Стегура Віктор Вікторович

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 14360570

Поточний рахунок: 5168 7572 2036 8718

Призначення платежу: за участь у конференції та/або друк тез (вказати прізвище).

 

Вимоги до оформлення тез

 1.    Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.

2.     Поля сторінки: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.

3.    Текст набору  – Times New Roman, кегель – 12. Міжрядковий інтервал – 1,5 . Абзацний відступ – 1,25 см.  Вирівнювання по ширині.

4.    Ри­сун­ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю.

5.    Тези друкуються в авторській редакції, тому вони мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

6.    Угорі посередині прописними (великими) літе­рами напівжирним шрифтом пишеться назва доповіді.

7.    Через інтервал нижче праворуч курсивом пишуться прізвище й ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора(-ів) (не більше трьох), відразу під якими праворуч пишеться повна назва вищого навчального закладу (організації).

8.    Нижче через інтер­вал друку­ється текст доповіді.

9.    Посилання в тексті на джерело подається порядковим номером у квадратних дужках. Список використаних джерел необхідно оформити відповідно до вимог ВАК України.

Зразок оформлення тез:

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ У ВІДЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Сидоренко С.С., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Ужгородський національний  університет»

 

Текст …

Список використаних джерел:

1. Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. - №8. – С.35-44.

2. …

 

 Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або пізніше вказаного терміну – не розглядаються.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у фаховому виданні «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», яке входить до переліку ВАК (№1-05/6 від 16.12.2009 р.) та представлено в інформаційній базі Національної бібліотеки ім.  В.І.Вернадського. Вимоги до оформлення наукових статей для публікації у «Науковому віснику Ужгородського університету. Серія «Економіка» додаються.

 

Координатори:

Машіко Катерина Сергіївна, молодший науковий співробітник ЗРЦ СЕ і ГД НАН України (тел. 050-980-27-41)

Майдич Іван Іванович, аспірант кафедри фінансів і банківської справи ІЕМВ ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. 095-841-35-86)

e-mail: z.r.centre@gmail.com

Адреса: 88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 21. Контактні тел.: (0312) 64-07-33, (0312) 64-34-36 (факс)  

 

Місце проведення конференції: готель «Дружба», м. Ужгород, вул. Висока, 12.

 

Запланована програма конференції

20 березня

10.00-11.00 – реєстрація учасників конференції

11.00-11.30 – відкриття конференції

11.30-13.30 – пленарне засідання

13.30-14.30 – обід

14.30-17.00 – пленарне засідання

18.00 – дружня вечеря

21 березня

10.00-11.45 – робота в секціях

11.45-12.00 – перерва на каву

12.00-13.30 – робота в секціях

13.30-14.30 – обід

15.00-19.00 – екскурсійна програма

22 березня

10.00-12.00 – майстер клас на тему «Конкурентна розвідка –

інструмент забезпечення фінансової безпеки» від президента

Консорціуму «Інфорус» Андрія Масаловича (м. Москва, Росія)

12.00-13.00 – підведення підсумків конференції,

вручення сертифікатів

Від’їзд учасників

 

 

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 «ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВЕКТОР РОЗВИТКУ»,

яка відбудеться

20-22 березня 2014 року, м. Ужгород

ПІБ учасника (повністю)

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Повна назва й адреса організації учасника

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Номер та назва секції

 

Адреса, на яку слід вислати збірник матеріалів конференції (з поштовим індексом)

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

вул. Інститутська, буд. 12, кв. 55

м. Ужгород, 88000

Контактний телефон

 

е-mail

 

Потреба у додаткових збірниках тез (кількість)

 

Планується (зазначити необхідне):

 

-          - виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв);

 

-          - виступ з доповіддю на секційному засідання (до 10 хв);

 

-          - виступ з інформацією (до 5 хв);

 

-          - дистанційна участь.

 

Необхідність запрошення на конференцію (такі)

 

Необхідність бронювання місць для проживання (такі)

 

Дата заповнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ!

Вимоги до оформлення статей у «Науковому Віснику Ужгородського університету. Серія «Економіка»

 Статті публікуються українською, роботи іноземних авторів - англійською мовами.

На першій сторінці вказуються УДК, імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси, назва статті, наприклад:

УДК 327345(223)+ 342.553(576)

Попов Михайло Іванович, к.е.н., доцент кафедри економіки Київського університету, тел. (044)517-95-1, е-mаil:

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Після назви статті та імен авторів наводяться анотація статті українською мовою та ключові слова (не більше десяти). Анотація повинна бути виконана курсивом, розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Тітеs New Rотап, не менше шести і не більше дванадцяти рядків. В анотації акцентується увага на актуальності проблеми, методології та основних результатах дослідження.

Структура статті включає такі пронумеровані розділи (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):

1. Вступ: здійснюється постановка проблеми, описується її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; дається аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спира­ється автор. Не допускається просте перерахування прізвищ авторів; формулюються невиділені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; детально описується методологія дослідження (наприклад, методи збору інформації, аналізу (статистичного, порів­няльного, балансового тощо), економіко-математичного моделювання та інші). Вказується на особливості методології та основні припущення, якщо вони мають місце; визначаються цілі роботи, тобто здійснюється постановка завдань.

2. Результати дослідження (можлива розбивка по розділах). В цих розділах описуються та обґрунтовуються отримані результати.

3. Висновки. У заключній частині здійснюються висновки з даного дослідження та окреслюються перспективи і необхід­ність подальших розвідок у даному напрямі.

4. Перелік використаних джерел (оформлення відповідно до вимог ВАК).

5. Анотація англійською мовою. В кінці статті додається анотація англійською мовою та ключові слова у такому по­рядку: автор, назва статті, текст резюме, ключові слова.

До статті слід додати зовнішню рецензію!

У випадку статті, поданої англійською мовою, порядок анотацій зберігається: на початку статті наводиться анотація україн­ською, в кінці - англійською мовами.

Матеріали статті повинні бути представлені в електронній версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, без використання додаткового стильового оформлення, висота букв - 12 рt, відстань між ря­дками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті не менше 7 сторінок і не більше 16 сторінок. Назва статті наводиться непрописними літерами, без відступів та абзаців, з інтервалом в один рядок між УДК, назвою та іменами авторів. Не використовуйте у статті макроси. Не проставляйте нумерацію сторінок та не застосовуйте функції спеціального поділу те­ксту на сторінки. Поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, відступ абзацу – 10 мм. Назви і номери таблиць проставляються зверху у лівому кутку напівжирним шрифтом, наприклад:

Таблиця 1 Динаміка фондовіддачі (1995-1999 роки)

Назви і номери рисунків подаються внизу, зліва, також напівжирним шрифтом:

Рис. 2 Класифікація факторів впливу на рівень продуктивності праці

Нумерація рисунків, так само як і таблиць, наскрізна для всієї статті. Елементи рисунків потрібно фіксувати для уникнен­ня їх зміщення при роботі з текстом. Таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті.

Будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх також необхідно супрово­джувати відповідними поясненнями щодо методології отримання даних.

Вимоги до оформлення переліку використаних джерел:

1.     Список починається назвою "Перелік використаних джерел", яке проставляється зліва з абзацу.

2.     Перелік посилань подається наскрізною нумерацією в алфавітному порядку перших букв прізвищ авторів або назв книг.

3.     У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел.

 

Рисунки і таблиці обов’язково мають бути згруповані та  подані у форматі А-4 окремим файлом, розмір шрифту та надписів – 10.

Формат текстового файлу зі статтею повинен бути .doc або .rtf

Без вказаних вимог статті прийматися не будуть.

 

Оплата в розмірі 30 грн. за сторінку формату А-4 проводиться на:

№ рахунку 29244825509100, МФО 305299, ОКПО 14360570, беніфеціар: Закарпатське РУ ПриватБанк,

призначення платежу: “за друк статті”, Пойді-Носик Ніні Никифорівні,

або для поповнення у ПриватБанку на картку № 5168 7420 6192 6618

 

Статтю та квитанцію про оплату надсилати на e-mail: visnyk.uzhnu@yandex.ru.

Конт. тел. +38(050) 372-88-28 (Пойда-Носик Ніна Никифорівна)

 

 

                                                                           © 2003-2014 ИЭП НАН Украины