Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональні проблеми людського та соціального розвитку”, яка відбудеть­ся 4-5 листопада 2008 р. в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)

 

Мета конференції:

презентація наукових досягнень та ідей, обмін прак­тичним досвідом щодо управління людським і соціальним розвитком; опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення державного та регіонального соціального управління.

 

На конференції працюватимуть секції:

1.  Державне та регіональне управління людським і соціальним розвитком.

2.  Людський та соціальний капітал в контексті інноваційного розвитку.

3.  Проблеми становлення та розвитку територіальних громад.

 

Головні теми для дискусії:

1.  Соціальний та людський розвиток регіонів: оцінка, вимірювання, стратегії забезпечення.

2.  Регіональне управління людським і соціальним розвитком: стан, проблеми, ефективність.

3.  Людський і соціальний капітал: формування, нагромадження, використання та розвиток.

4.  Соціальні чинники інноваційного розвитку регіонів України.

5.  Соціальні небезпеки та соціальні ризики регіонального розвитку.

6.  Соціальна політика та корпоративна культура на підприємствах регіону.

7.  Духовні традиції як джерело розвитку людського потенціалу.

8.  Моделі взаємодії суб’єктів соціального розвитку територіальних громад.

9.  Самоорганізація населення: стан та перспективи розвитку.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 28 липня 2008 р. надіслати на адресу оргкомітету:

·  заявку на участь (форма додається);

·  тези доповіді (друковані ‑ 1 прим. та електронна версія з дотриманням зазначених нижче вимог);

·  копію платіжного доручення.

 

Реєстраційний внесок – 100 грн. Кошти будуть використані для часткової компенсації витрат, пов’язаних з організаційним, інформаційним обслу­говуванням конференції та виданням тез.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Найцікавіші доповіді, відібрані оргко­мітетом конференції, будуть додатково опубліко­вані у фаховому виданні ІЕП НАН України.

 

Вимоги до оформлення тез:

·  відповідність вимогам до наукових публікацій (постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1);

·  обсяг до 4 сторінок формату А4 через 1,5 інтервала; всі поля – 2 см; абзац – 5 знаків; шрифт – Times New Roman, 14 пт;

·  прізвище, ініціали та науковий ступінь автора розміщуються зверху праворуч. Під прізви­щем – назва установи (скорочено) та місто. Нижче – через інтервал – прописними літерами назва доповіді, ще через інтервал – основний текст;

·  текст повинен бути виконаний у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вбудовані до Word програми;

·  оргкомітет залишає за собою право на рецензування і відбір тез;

·  матеріали без електронної версії розглядатися не будуть.

 
 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Міжнародної науково-практичної конференції 

“Регіональні проблеми людського та соціального розвитку”

 

Прізвище________________________________

Ім’я_____________________________________

По батькові______________________________

Науковий ступінь_________________________

Вчене звання_____________________________

Назва доповіді____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Тематичний напрям (секція)________________

________________________________________

Місце роботи_____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Посада__________________________________

_________________________________________

________________________________________

Телефон (факс)___________________________

E-mail ___________________________________

Домашня адреса__________________________

 

Потреба в житлі:                        ТАК              НІ

(необхідне підкреслити)

 

Дата заїзду________

Підпис_______

Дата від’їзду________

 

Поштова адреса:

Оргкомітет конференції, ІЕП НАН України,

вул. Університетська, 77, м. Донецьк, 83048, Україна

Факс: (062) 345-06-71

E-mail: novikovaof@mail.ru

 

Банківські реквізити для грошового переказу:

розрахунковий рахунок 35227001000602 у ГУДКУ Донецької обл., МФО 834016, ЄДРПОУ 05420557

Одержувач – ІЕП НАН України

Призначення платежу – “Оргвнесок за участь  у конференції”

 

Контактні телефони для довідок:

Секція 1:  Новікова Ольга Федорівна

                 (062) 311-44-17

                 Котов Євген Валерійович

                 (062) 303-94-03

Секція 2:  Антонюк Валентина Полікарпівна

                 (062) 345-17-70

                 Мельцер Людмила Германівна

                 (062) 311-42-98

Секція 3:  Воловодова Олена Володимирівна

                 Касперович Олександр Юрійович

                 (062) 303-94-17

  

Увага!

Проїзд і проживання учасники конференції оплачують самостійно. Прохання потурбуватися про квитки заздалегідь

   

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины