Cимпозіум

“Наука та життя: мрії і реалії”

 

Керівник симпозіуму

Амоша Олександр Іванович

     академік Національної академії наук України, професор, доктор економічних наук

     заслужений діяч науки і техніки України

     лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

     Пленарне засідання відбудеться 4 серпня 2007 року о 1000 у залі засідань вченої ради інституту. 
     Перерва
на фуршет об 1130.

Коротко про інститут  

       Свою історію Інститут економіки промисловості (ІЕП) НАН України розпочав у 1959 р. як відділення економіки промисловості Донецького раднаргоспу, яке було передано в 1965 р. до Академії наук УРСР як відділення Інституту економіки. З 1969 р. функціонує як самостійний інститут.

Перетворенням відділення в академічний інститут займався акад. НАН України О.М. Алимов, який очолював ІЕП у 1965-1973 рр.  З 1965 по 1992 р. посаду першого заступника директора відділення та інституту обіймав акад. НАН України В.К. Мамутов.

Значний внесок в організацію фундаментальних досліджень і визнання інституту далеко поза межами республіки та СРСР зробив академік НАН України М.Г. Чумаченко, який був директором інституту протягом 23 років, а нині є його почесним директором.

Інститут знають у країні як визнаний методологічний та науково-організаційний центр з економіки промисловості та соціальної політики, що спрямовує свою діяльність на розробку фундаментальних та вирішення практичних проблем з державного управління та регулювання виробничої сфери, поліпшення господарського механізму і корпоративного управління; розробку концептуальних засад промислової політики, інтенсифікації інноваційних та інвестиційних процесів, регіонального промислового та соціального розвитку; комплексне дослідження соціально-економічних проблем, реалізацію ефективної соціальної та екологічної політики в державі і регіоні.

Проведенням наукових досліджень та втіленням їх результатів у виробництво у різні роки керували і такі відомі вчені-економісти, як члени-кореспонденти НАН України М.І. Іванов, А.П. Савченко, К.І. Татомир. В інституті працюють 90 докторів і кандидатів наук, 3 заслужені діячі науки і техніки, 7 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки та премій видатних учених НАН України.

ІЕП НАН України постійно надає центральним і регіональним органам влади науково-методичну допомогу у вирішенні найважливіших економічних питань державотворення, проблем економічного і соціального розвитку промисловості, окремих галузей і регіонів країни. Протягом 2001-2007 рр. інститут брав участь у розробці значної кількості проектів законів, програмних документів з вирішення разом з галузевим керівництвом та науковцями загальних і конкретних проблем стабілізації та збалансованого розвитку базових галузей економіки, комплексної реструктуризації промисловості України, інвестиційно-інноваційного забезпечення реформ у промисловості, економічного механізму стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу, гуманізації соціальних наслідків реструктуризації підприємств. Ці дослідження забезпечують реальну участь Національної академії наук України у проведенні особливо важливих для економіки України прогнозно-аналітичних досліджень, розробки механізмів вирішення сучасних економічних та соціальних проблем розвитку країни.

За результатами досліджень тільки за останні 7 років опубліковано 106 монографій, декілька десятків збірників наукових праць, матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. Інститут видає журнал "Економіка промисловості". Підготовлено і подано вищим державним і регіональним органам управління, громадським організаціям, підприємствам біль­ше 600 наукових розробок. Суттєвим є і внесок Інституту в підготовку наукових кадрів – економістів вищої кваліфікації.


Коротко про керівника симпозіуму

 

Амоша Олександр Іванович – директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. Народився 4 серпня 1937 року у м. Горлівка Донецької області. Закінчив Донецький політехнічний інститут у 1960 р., одночасно працював на вугільних шахтах. О.І. Амоша – ветеран академічної науки, з 1960 по 1963 р. працював в Інституті гірничої справи ім. М.М. Федорова АН УРСР, потім внаслідок реформування Академії наук був переведений у Донецький науково-дослідний вугільний інститут, з 1970 р. працює в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України та обіймає посаду вченого секретаря Донецького наукового центру АН УРСР. З 1975 р. він організатор – завідувач унікального наукового відділу економічних проблем охорони праці в Інституті економіки промисловості, з 1985 р. – заступник директора цього ж інституту з наукової роботи, з 1995 р. – директор інституту. Він відомий вчений з економічних та соціальних проблем промислового виробництва, економіки та охорони праці, екологічних проблем, науково-технічного та інноваційного розвитку, вирішення конкретних науково-практичних завдань у провідних галузях економіки на державному, регіональному та галузевому рівнях, спільно і у співпраці з фахівцями провідних промислових підприємств, галузевих наукових установ та вищих навчальних закладів, органів влади та управління.

Інститутом під керівництвом і за безпосередньою участю О.І. Амоши розроблено концепції державної та регіональної промислової, соціальної й екологічної політики, реструктуризації промислового виробництва, стабілізації та розвитку вугільної промисловості, програми науково-технічного розвитку регіону, стратегії розвитку міст та областей, організаційно-економічні та фінансові механізми їх реалізації, одержано інші важливі наукові результати.

О.І. Амоша – автор більш ніж 500 наукових друкованих праць, у тому числі десятків особистих та колективних монографій. У них висвітлено найважливіші результати фундаментального теоретичного та прикладного характеру, конкретні рекомендації та пропозиції керівним органам влади та управління, громадським організаціям щодо вирішення економічних і соціальних проблем.

Багато уваги О.І. Амоша приділяє підготовці наукових кадрів і спеціалістів для виробництва. Під його керівництвом підготовлено 45 докторів і кандидатів наук, він очолює кафедру в Донецькому національному технічному університеті, є професором Донецького національного університету, директором Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку при Національному гірничому університеті МОН України тощо.

Багатогранну дослідну та навчальну роботу О.І. Амоша успішно поєднує з громадською діяльністю в числених наукових радах, комісіях та робочих групах Національної академії наук, Донецької обласної державної адміністрації, Міністерства фінансів, палива та енергетики, вугільної промисловості України, у Донецькому науковому центрі, наглядових радах національних університетів тощо.

О.І. Амоша – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій НАН України ім. О.Г. Шліхтера, М.І. Туган-Барановського, М.В. Птухи, відмінник освіти України. За вагомі наукові результати нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Президії Націoнальної академії наук, Донецької обласної ради та Донецької обласної державної адміністрації, Донецької, Макіївської та інших міських ы районих рад, їх спеціалізовиних управлінь. Його праця відзначена почесними грамотами та нагрудними знаками Міністерства фінансів України, Мінпаливенерго та Мінвуглепрому України, Держтурадміністрації України, Академії економічних наук України та інш. О.І. Амошу обрано членом авторитетних міжнародних асоціацій та клубів. Сьогодні, як і завжди, Олександр Іванович Амоша має достатньо творчих сил та енергії для здійснення задумів і планів, що стають перед економічною наукою на благо народу та держави України.

 

       Контактнi телефони оргкомітету симпозіуму:

       311 57 90 приймальня

311 44 0       311 44 00 заступник директора Землянкін А.І.

Адреса інститут       Адреса інститутуту: 83048, Донецьк, вул Університетська, 77

 

Тел./факс (062) 345 06 71

E-mail  admin@iep.donetsk.ua

www.iep.donetsk.ua

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины