ВЫПУСКИ ЖУРНАЛОВ

2018 год:

№ 1(51)2018

№ 2(52)2018

№ 3(53)2018

№ 4(54)2018

2017 год:

№ 1(47)2017

№ 2(48)2017

№ 3(49)2017

№ 4(50)2017

      

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

    Тематична спрямованість - публікація наукових статей широкого спектру теоретичних і прикладних проблем економіки, оглядових і дискусійних статей.

Редакція приймає написані спеціально для журналу статті, відповідно до вимог ВАК України, які раніше ніде не публікувалися. Кількість авторів статті, як правило, не повинна перевищувати трьох чоловік.

Статті публікуються мовою оригіналу (українською або російською). Обсяг статті, як правило,  не повинен перевищувати 12 стандартних машинописних сторінок (30 рядків на сторінці = 2000 знаків).

Тексти анотації та ключові слова подаються на окремій сторінці російською, українською та англійською мовами за формою: прізвище, ім'я, по-батькові авторів (а), назва статті, текст анотації – 5-7 рядків, ключові слова.

Статті на електронних носіях з обов'язковим роздруком в файлах формату редактора Word гарнітура Times New Roman.

До статті додаються дані про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова і домашня адреса, номер телефону, для аспірантів та здобувачів – засвідчена рецензія доктора екеономічних наук або дійсного члена АЕНУ.

Обов’язковим є перелік літературних джерел оформлений відповідно з ДСТУ 2006 та інструкцією ВАК України, який подається загальним списком в кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань в тексті мовою оригіналу. Посилання на джерело подається у квадратних дужках з обов’язковим визначенням сторінок на яких міститься використаний матеріал. За точність цифр, географічних назв, власних імен, цитат та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити редакційні правки та відхиляти неякісні рукописи (оплата поштових послуг за рахунок автора). Редакція не має можливості листуватися з приводу надісланих рукописів та повертати не замовлені матеріали.

Сучасні принципи нашої редакційної політики. З 2014 р. журнал включений до наукометричних баз, тому слід звернути увагу на ряд наступних моментів. Автори посилають свої статті до журналу, засновником  якої є Інститут економіки промисловості НАН України з більш ніж 50-річною науковою традицією, розташований в промисловому регіоні - Донбасі і переміщений на даний час до м. Києва.  У сфері економічної науки Інститут видає журнали - Економіка промисловості, Економічний вісник Донбасу, Вісник економічної науки України, а також ряд збірок наукових праць, які представлені на його сайті, на самостійних сайтах, на сайті Бібліотеки Вернадського, Научної електронної бібліотеки періодичних видань НАН України тощо. Тому авторам потрібно настійно рекомендується в статтях робити посилання на ці видання.

Скорочувати в списку літератури назви журналів для наукометричних баз - не можна.

Сучасна наукова етика вимагає показати свою ерудицію, зробити грунтовний аналіз  і послатися на публікації авторів - співробітників Інституту, які займалися відповідною проблемою не у вигляді «братської могили» - переліку загальновідомих прізвищ академіків і членкоров, а друкувалися по суті освітлюваної проблеми - особливо у  виданнях ІЕП НАНУ, куди посилається стаття.  Тим самим автори сприятимуть підвищенню з одного боку - импакт-фактора журналу у відповідній наукометричній базі даних, а з іншої - Хірш-індексу авторів, на яких посилатимуться. Це повернеться гордістю, за публікації у виданнях з відносно високим імпакт-фактором, певний вклад в який зробили автори своїми посиланнями на відповідні публікації.

Оскільки журнал включений до науко метричної бази - анотації мають бути не відпискою, а короткою інформацією, що будить інтерес до читання і бажання послатися на статтю. Вони повинні містити російською, англійською і українською мовами - ПІБ автора, назву статті, сам текст анотації і ключові слова.

Журнал висилається автору поштовим накладом із розрахунку 25 грн. за сторінку статті через 1,5 інт плюс поштові витрати.

Авторський гонорар не виплачується. Редколегія запрошує до авторської участі наукових співробітників, викладачів, працівників підприємств, господарських органів, представників ділових кіл. Пріоритет при відборі рукописів для публікації в журналі віддається матеріалам фундаментального характеру.

 НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТИ”   91688

 E-mail: slaval.aenu@gmail.com

Текст журнала доступний за посиланнями:

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14346

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF

   © ІЕП НАН України