Відділ економічних проблем соціальної політики

       

Керівник відділу: 

Новікова 

Ольга Федоровна
доктор економічних наук, професор,  
тел.
(067) 800-36-43
novikovaof9@gmail.com 

 

         Пріоритетні напрямки досліджень:
- державне та регіональне управління людським та соціальним розвитком;
- соціалізація економіки;
- управління соціальними ризиками;
- формування та накопичення людського та соціального капіталу;
- використання людського капіталу в контексті інноваційного розвитку;
- формування та реалізація соціальної політики держави і регіону;
- розвиток трудового потенціалу, трудової сфери, соціально-трудових відносин;
- стимулювання охорони праці;
- соціальний потенціал сталого розвитку держави та регіону;
- проблеми взаємодії внутрішньо переміщених осіб і територіальних громад.


.
         Наукові праці:

 1. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с.

 2. Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання: монографія / О.І.Амоша, О.Ф.Новікова, В.П.Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. –478с.

 3. Диагностика состояния и перспектив развития социальной ответственности в Украине (экспертные оценки): монография / О.Ф. Новикова, М.Е. Дейч, О.В. Панькова и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2014. – 320 с.

 4. Залознова Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів / Ю.С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ, 2014. – 336 с.

 5. Logachova L. Strategic directions for sustainable development of Ukraine/ L. Logachova, O. Logachova. – ЛНУ ім. І. Франко. Вісник «Проблеми економіки та управління».- 2014. -№ 1 (779). – С. 76-83.

 6. Котов Е.В. Анализ процессов модернизации Украины и ее экономических районов Бухгалтерский учет и анализ [Беларусь] / Е.В. Котов, Павлов К.В., Ляшенко В.И.. – 2014. - № 3(207). – С. 23-31; № 5 (209). – С. 7-15.

 7. Новікова О.Ф. Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів / О.Ф. Новікова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2014. – № 2(8). - С. 80-89.

 8. Панькова А.Д. Взаємодія суб’єктів соціальної відповідальності: концептуальні підходи та напрями забезпечення / А.Д. Панькова // Вісник економічної науки. – 2014. –  №2 (26). – С. 115-118.

 9. Вишневский О.С. Соціальна орієнтація виробництва: роль в процесі соціалізації економіки України та напрями її структурних змін / О.С. Вишневський // Економіка промисловості. – 2014. - № 2 (66). – С.68-77.

 10. Панькова А.Д. Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах / А.Д. Панькова (А.Д. Шастун) // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2014. – №1 (7). – С. 428–431.

 11. Дейч М.Є. Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Зб.наук.праць. – Київ: КНЕУ, 2014.- №10. – С.137-143.

 12. Дейч М.Є. Формування комплексної стратегії інституалізації соціальної відповідальності у суспільстві: матричний підхід // Ефективність державного управління: Зб.наук.праць. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – №4. – С.57-77.

 13. Гріневська С.М. Управління бюджетними соціальними ресурсами регіону / С.М. Гріневьска // Вісник економічної науки України. 2014. - № 2 (26). – С. 21-26. 

 14. Логачева Л.М. Потенциал волонтерства – социальный потенциал устойчивого развития / Л.М. Логочева // Вісник економічної науки. – 2014. –  №2 (26). – С. 71-77.

 15. Новікова О.Ф. Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності / О.Ф. Новікова, Л.М. Кузьменко // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2014. - № 4 (48). – с. 22-28.

 16. Залознова Ю.С. Соціоекономіка як інноваційна модель управління суспільними системами / Ю.С. Залознова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 136-141.

 17. Залознова Ю.С. Соціокультурний вимір модернізаційних змін України в координатах глобальних викликів / Ю.С. Залознова, О.В. Панькова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – С. 49-54.

 18. Залознова Ю.С. Про теоретико-методологічні особливості дослідження сучасного соціоекономічного розвитку / Ю.С. Залознова // Социальная экономика. – 2015. – № 1. – С.32-46.

 19. Панькова А.Д. Про інноваційні моделі управління трудовою сферою в аспекті соціальної відповідальності / А.Д. Панькова // Социальная экономика. – 2015. – № 1. – С.117-124.

 20. Вишневський О.С. Соціальна політики в умовах системної кризи як фактор збереження людського капіталу / О.С. Вишневський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – С. 277-281. .

 21. Новікова О.Ф. Модернізація державного управління у контексті збереження людського потенціалу в умовах обемежених можливостей / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2015. –  Вип. 10. – С. 309-312.

 22. Вишневский А.С. Стратегическое планирование: экстравертная и интровертная установки стратега / А.С. Вишневский // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 1(28). – С. 38-45

 23. Zaloznova Yu. S. Coal Mining in Socioeconomic Aspect / Yu. S. Zaloznova // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – №4. – С. 149-152.

 24. Grinevskaya S. М. Tendencies of National Economy Socialization / S. М. Grinevskaya Економічний вісник Донбасу. – 2014. – №4. – С. 178-183.

 25. Vishnevsky O.S. The Clash of Capitals: Ukraine as Victim National and Global Processes / O.S. Vishnevsky //  Економічний вісник Донбасу. – 2014. – №4. – С. 67-72.

 26. Kuznetsova D.V. Growing Pints of Southern California / D.V. Kuznetsova // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – №4. – С.79-84.

 27. Вишневский А.С. Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса / А.С. Вишневский // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – №1. – С. 65-74.

 28. Антонюк В. П. Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької   й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення / В.П. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. – 2015. –№1. – С. 44-52.

 29. Вишневский А.С. Столкновение капиталов как фактор системного кризиса в Украине / А.С. Вишневский //  Альтернативы. – 2015. – № 3. – С.67-81.

 30. Гріневська С.М. Інституційне забезпечення самостійного розвитку регіону при децентралізації управління / С.М. Гріневська // Управління економікою: теорія та практика. Треті Чумаченківські читання: зб.наук. праць / редкол.: О.І. Амоша (голов. Ред.), В.І. Ляшенко (відп. Ред.),
  Л.Г. Червова та ін. НАН України, Ін-т економіки пром-сті; . – Київ, 2014. – C. 80-93

 31. Vishnevsky A. S. Paradigmatic Basics of Strategic Management / A.S. Vishnevsky // Економічний вісник Донбасу. – 2015. - №4 (38). – С.67-72.

 32. Вишневський О. С. Проблеми стратегічного управління соціально- економічним розвитком україни з урахуванням  процесів децентралізації / О.С. Вишневський // Вісник економічної науки України. – 2016. - № 1(30). – с. 14-22.

 33. Залознова Ю.С. Обслуживание потребителей угольной продукции: теоретический аспект / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкина // Вісник Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Випуск 11. – с. 185-196.

 34. Новикова О.Ф. Проблемы преобразования  человеческого потенциала в человеческий капитал в условиях децентралиации / О.Ф. Новикова, А.С. Вишневский // Вісник Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Випуск 11. – с. 271-176.

 35. Амоша О.І. Роль та місце соціальних ресурсів в системі місцевого самоврядування / Амоша О.І., Шамілева Л.Л. // Вісник Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Випуск 11. – с. 287-293.

 36. Проект Концепції державної цільової програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, В.І. Ляшенко, Ю.С. Залознова, Л.М. Логачева. О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко // Економічний Вісник Донбасу. – 2016. – № 1(43). – С. 4-15.

 37. Управління розвитком під­приємств в контексті соціальної відповідальності / О.Ф. Новікова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №2 (44). – С. 116-120.

 38. Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О.Ф. Новікова // Ефективна економіка. – 2016. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5061.

 39. Гріневська С.М. Сучасні тенденції формування механізмів саморозвитку регіону в умовах децентралізації / С.М. Гріневська// Економіка промисловості. № 2 (74). – 2016. – С.5-16.

 40. Залознова Ю.С. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Ю.С. Залознова, Н.В. Бутенко, І.П. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №2 (44). – С. 21-28.

 41. Вишневський О.С. Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління / О.С. Вишневський // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №2 (44). – С. 70-76.

 42. Новікова О.Ф.  Мобілізація соціальних ресурсів внутрішньо переміщених осіб з промислових регіонів України на забезпечення розвитку територіальних громад / О.Ф. Новікова, Л.Л. Шамілева // Економіка промисловості. – 2016. – № 4. – С. 70-79.     

 43. Шамілева Л.Л.  Формування умов і можливостей розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності / Л.Л. Шамілева, А.Д. Шастун // Україна: аспекти праці. – 2016. –№ 4.

 44. Амоша О.І. Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності / О.І. Амоша, Л.Л. Шамілева // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2(31). – С. 3-8.   

 45. Амоша О.І. Ринок праці промисловості України та її трудовий потенціал: сучасні тенденції і проблеми  / О.І. Амоша, В.П. Антонюк // Ринок праці і зайнятість населення. – 2016. - № 4.

 46. Залознова Ю.С.Розвиток персоналу підприємств на засадах соціальної відповідальності: міжнародний досвід і національна практика. -  "Бізнес Інформ" 2016. – №11.

 47. Дейч М.Є. Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери / Дейч М.Є., Шастун А.Д. // Вісник економічної науки України. – 2016. – №2 (31). –  С. 33-41.

 48. Вишневский А.С. Стратегирование в парадигмах премодерна,  модерна и постмодерна / А.С. Вишневский // Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ. – 2016. - №2. – С.53-61.

 49. Sydorchuk O. Problems and ways of ensuring social security of Ukraine in the face of increasing external and internal threats / О. Sydorchuk // VIRTUS. - №8. -  2016

 50. Шамілева Л.Л., Панькова А.Д. Соціальна відповідальність в трудовій сфері як чинник економічного зростання // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2016. – № 1 (11). – С. 147-156.

 51. Залознова Ю. Класифікація форм державно-приватного партнерства: узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду [Електронний ресурс] / Ю. Залознова, І. Петрова, Н. Трушкіна // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2016. – Vol. 2. – No. 3. – С. 88-105. – Режим доступу: www.are-journal.com

  Сектор проблем розвитку людського капіталу 

 

 Завідувач сектору:

Антонюк Валентина Полікарповна         
доктор економічних наук, професор

antonukvp@gmail.com

 

         Основні напрямки досліджень:
- формування і розвиток людського потенціалу,
- формування трудового потенціалу і накопичення людського капіталу, ефективність їх використання;
- кадровий потенціал інноваційного розвитку;
- соціально-економічні проблеми в контексті сталого розвитку;
- рівень та якість життя населення;
- ринок праці та зайнятість.
 

          Наукові результати:

1.   Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: Монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 348 с.

2.   Антонюк В.П. Амоша О І. , Мельцер Л.Г. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: Моногр./ НАН України, Ін-т економіки пром.-сті. – Донецьк, 2011. – 308 с.

3.   Антонюк В.П., Прогнімак О.Д. Формування інноваційної складової соціальної інфраструктури як умови забезпечення людського розвитку: наук. Доповідь / НАН України, Ін-т економіки пром.-сті. – Донецьк, 2011. – 92 с.

4.   Антонюк В.П.Соціальний потенціал сталого розвитку та вимоги до особистого чинника виробництва/ Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Праця в ХХІ ст.: новітні тенденції, соц. вимір, інновац. розвиток: у 2 т. – Т.1. К: КНЕУ, 2012. – С.51-60.

5.   Антонюк В.П. Теоретико-методологічні засади взаємообумовленості людського та сталого розвитку//  Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: Моногр./ О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк  та ін.// НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. (с.246-298).

6.    Антонюк В.П. Дослідження теоретичних та прикладних проблем регіональної конкурентоспроможності//  Сталий розвиток промислового регіону: соціальн іаспекти: Моногр./ О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк  та ін.// НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. (с.299-359).

7.    Антонюк В.П.Теоретичні засади формування соціальної політики добробуту населення в контексті сталого розвитку/ В.П.Антонюк, Д.В.Кузнєцова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка та право. – 2012. – Спец.вип. Т.1. – С.8-11.  

8.   Антонюк В.П. Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування соціального потенціалу сталого розвитку: наук. доповідь/ В.П.Антонюк, С.М.Гріневська, О.Д. Прогнімак та ін// НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 80 с.

9.   Антонюк В.П. Професійний розвиток персоналу в системі забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості України//Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - 2013. – №5. - Т.1. - С. 9-14.

10. Антонюк В.П.Потенціал трансформації соціально-економічного розвитку України на засадах сталості / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економ.науки. Випуск 33: у 3 ч.//Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси:ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. - С. 31-35.

11. Антонюк В.П. Проблеми рівня і якості життя населення старопромислових регіонів України / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч.трудов. - Донецк: ДонНУ, 2013.– Т.2 – С.12-15.  

12. Антонюк В.П Public consumption in the context of sustainable development: requirement for modernization /V.Antonyuk, D. Kuznetsova// Economic Processes Management.[Internet source]  – 2013. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2013_1_4.pdf-

13. Антонюк В.П Оцінка взаємозв’язку людського розвитку та конкурентоспроможності на міжнародному рівні: рейтинговий аналіз / В.П. Антонюк, О.Д. Прогнімак, Д.В. Кузнецова// Економіка промисловості. - Донецьк, 2013. -  №3. -  С. 177-192.  

14. Соціальний вимір вугільної та металургійної промисловості України: монографія/ Амоша О.А., Залознова Ю.С., Антонюк В.П.  та ін. - НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 164 с.

15. Антонюк В.П. Формирование доходов населения индустриального города как экономическая основа человеческого развития/ В.П.Антонюк, Д.В.Кузнецова. -  Вісник економічної науки. - №2. – 2014.

16. Антонюк В.П. Споживання населення України в контексті інноваційного та сталого розвитку/ В.П. Антонюк,О.Д. Прогнімак, Д.В.Кузнецова // Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми. Монографія – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С.101-119.

17. Антонюк В.П. Комплексна оцінка рівня та якості життя населення регіонів України як основи формування соціального потенціалу сталого розвитку// Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання: монографія/ О.І.Амоша, О.Ф.Новікова, В.П.Антонюк, Ю.С.Залознова та ін.; Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром.-ті.,  2014.-478с. ( С. 206 – 320).

18. Антонюк В.П. Споживання населення в системі параметрів гідного рівня життя та сталого розвитку//Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання: монографія/ О.І.Амоша, О.Ф.Новікова, В.П.Антонюк, Ю.С.Залознова та ін.; Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром.-ті.,  2014.-478с.( С.321-380).

19. Антонюк В.П. Проблеми відтворення людського капіталу східних регіонів України в умовах збройного конфлікту / Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім.. І.Огієнка. Економічні науки. Вип.10.- Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. - С. 267-272.

20. Антонюк В. П.  Внутрішньо переміщені особи на сучасному ринку праці: проблеми та перспективи їх зайнятості/ Ринок праці України: європейський вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 червня 2015 р., м. Київ) / упоряд.: О.М. Могильний,В.І. Костриця, Л.М. Капченко та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2015. –  С. 26-30.

21. Антонюк В.П. Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення/ В.П.Антонюк// Економічний вісник Донбасу. – 2015. - № 1(39). С. 44-52.

22. Антонюк В.П. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання / В.П. Антонюк // Україна: аспекти праці: науково-економічний та суспільно-політичний журнал. –  2015. – № 5. – С. 3-11.

23. Антонюк В.П. Вища освіта України в системі відносин ринку праці/ В.П. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. – 2015. - № 2(40).- С.132-137.

24. Антонюк В. П., Прогнімак О. Д. Дослідження особливостей соціокультурного та людського розвитку Донбасу в контексті нагромадження ризик-потенціалу // Економічний вісник Донбасу. – 2015. - № 3(41). С. 210-233.

25. Антонюк В. П., Прогнімак О. Д. Антимодернізаційні процеси в Донецькій   і Луганській областях та їх соціальні наслідки// // Економічний вісник Донбасу. – 2015. - № 3(41). С.17-26.  

26. Антонюк В.П. Рекреаційно-туристична сфера України як чинник людського розвитку/ В.П.Антонюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - № 1 (29). – С.146-152.

27. Антонюк В.П. Проблеми наукового забезпечення інноваційної діяльності в Україні/ В.П.Антонюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016.– 15-24 с.

28. Антонюк В.П. Проблеми бідності та соціальні ризики для розвитку України/ В.П.Антонюк // Вісник економічної науки. – 2016. - № 1(30). – С. 6-14.

29. Антонюк В.П.  Формування інтелектуального капіталу: ситуаційний підхід / В.П.Антонюк // ScienceRise/ - 2016. - № 6/1(23). – С. 34-37.

30. Антонюк  В.П.  Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження /В.П.Антонюк //Управління економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л.М. Кузьменко та ін. – Київ, 2015. – С. 3-14.

31. Антонюк В.П. Вплив ВПО на розвиток териториальних громад: проблеми та перспективи / В.П. Антонюк // Вісник економічної науки України . – 2016. – №2 (31). –  С. 9-14.

32. Антонюк В.П.  Формування інтелектуального капіталу: ситуаційний підхід Науковий журнал «Science Rise» 2016. – №6/1(23). – С. 34-37.

33. Антонюк В.П. Проблеми наукового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / В.П. Антонюк // Вісник Камянець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Випуск 11. – С. 15-24.

34. Антонюк В. П. Проблема бідності та соціальні ризики для розвитку України / В.П. Антонюк // Вісник економічної науки України.  – 2016. - № 1(30). – С.6-14.

 

 

Сектор проблем економічної соціології 

 

 Завідувач сектору:

Панькова Оксана Володимирівна
кандидат соціологічних наук,   
провідний науковий співробітник

pankovaiep@gmail.com

 

Сектор проблем економічної соціології є структурним підрозділом відділу економічних проблем соціальної політики.
Коло питань, над якими працюють співробітники сектору, є досить широким, але фактично всі ці питання об'єднані базової проблематикою дослідження соціально-ресурсного потенціалу українського суспільства і створення інституційних механізмів розвитку і залучення цього потенціалу до забезпечення сталого розвитку на національному та регіональному рівнях. У контексті подій останніх років особлива увага приділяється вирішенню проблем внутрішньо переміщених осіб і їх гармонійної інтеграції у приймаючих територіальних громад. Зокрема, досліджуються наступні питання:
- розвиток волонтерства як форми мобілізації соціальних ресурсів громадянського суспільства в Україні;
- проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб і притягнення їх ресурсів до розвитку шляхом побудови діалогу ВПО з місцевими громадами;
- фактори і динаміка потенціалу протестної активності в контексті її впливу на залучення і використання соціальних ресурсів розвитку, в першу чергу – на Сході України.
За результатами досліджень співробітники сектору взяли участь у підготовці наукових доповідей («Розвиток волонтерської діяльності в Україні як форма активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства», «Використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку суспільства та територіальних громад: необхідність і можливості» та ін), доповідних записок («Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: стан, проблеми і механізми забезпечення», «Оцінка соціального самопочуття населення України в контексті ризиків протестної активності та пропозиції щодо налагодження соціального світу на Сході України» та ін), а також наукових публікацій (зокрема, цикл наукових статей, присвячених проблемам розвитку волонтерства, які було опубліковано в журналі «Український соціум»).
 

 

У 2017 році співробітники сектору підготували самостійно  та взяли участь у підготовці  таких результатів.

      Науково-аналітичних доповідей:

1 – Модель переходу від конфліктної взаємодії до конструктивного соціального партнерства в трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності.  Надіслано до Міністерства соціальної політики України (№127/к – 309 від 29. 09.2017 р.), Федерації профспілок України - №127/к – 310 від 29. 09.2017 р.; Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення - №127/к – 311 від 29. 09.2017 р.; Національної служби посередництва і примирення України - №127/к – 312 від 29. 09.2017 р.;  Національної тристоронньої соціально-економічної Ради - №127/к – 313 від 29. 09.2017 р.; Об’єднання організацій роботодавців України -№127/к – 320 від 29. 09.2017 р.; Ради Федерації роботодавців України - №127/к – 321 від 29. 09.2017 р.

2 - Комунікаційні стратегії з налагодження процесу ефективного урядування та підвищення довіри між місцевою та регіональною владою, громадами і ВПО: концептуальні засади та механізми реалізації. Надіслано до Міністерства соціальної політики України - №127/к – 322 від 29. 09.2017 р.; Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення - №127/к – 323 від 29. 09.2017 р.; Департаменту з питань регіональної політики, Управління взаємодії з регіонами та тимчасово окупованими територіями - №127/к – 324 від 29. 09.2017 р.; Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб №127/к – 325 від 29. 09.2017 р.

3 - Використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку громад: експертні оцінки.     Надіслано до Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (№ 127/к-83 від 28.03.17 р.), Відділення економіки НАН України (№ 127/к-84 від 28.03.17 р.) Отримано позитивний відгук від Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (№2215.1-2250-17 від 18.05.2017)

4 –  Формування та реалізація системи інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади Надіслано до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (№ 127/к-261 від 17.08.2017), Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального  господарства України (№ 127/к-262 від 17.08.2017), Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ (№ 127/к-263 від 17.08.2017)

 

      Науково-доповідних записок:   

                    

1 - Зауваження та рекомендації до проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Надіслано до Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України - № 127/к-22 від 27.01.17 р.

2 - Пропозиції та рекомендації до проекту Комплексного плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері.        Надіслано Прем'єр-міністру України - № 127/к-62 від 14.03.17 р.; до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення -№ 127/к-63 від 14.03.17 р.; Міністерства соціальної політики України - № 127/к-64 від 14.03.17 р.; Адміністрації Президента України - № 127/к-65 від 14.03.17 р.

Отримано позитивні  відгуки від Міністерства юстиції України - № 12749/3190-0-4-17/7.1 від 04.04.17 р.; Міністерства екології та природних ресурсів України - №647/2-3/17 від 23.03.2017; Міністерства соціальної політики   України -№10617/1/1-17 від 22.03.2017

3 - Оцінка проекту «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» та пропозицій з його удосконалення. Надіслано до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб -№127/к – 353 від 24.10.2017 р.

4 - Аналіз діяльності державної служби зайнятості України та обґрунтування інституційних змін для підвищення ефективності її роботи. Надіслано до Міністерства соціальної політики України -№127/к – 350 від 23.10.2017 р.; Державної служби зайнятості України  (Центральний апарат) - №127/к – 352 від 23.10.2017 р.; Кабінету Міністрів України  №127/к – 351 від 23.10.2017 р.

 

     Наукові публікації за 2017 рік:

 

1.      Панькова О.В. Залучення інноваційного досвіду волонтерства в Україні в світову практику / О.В.Панькова // Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія / Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф. та ін. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2017. – С. 267-293.

2.      Панькова О.В., Іщенко О.В., Касперович О.Ю. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НАН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – C.373-388. Підрозділи: 4.2.1. Теоретичні та прикладні аспекти активізації соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства; 4.2.2. Механізми і напрями мобілізації та залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства до місцевого й регіонального розвитку в умовах децентралізації; 4.2.3. Способи емпіричної оцінки й напрями використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб в Україні

3.      Новікова О.Ф., Касперович О.Ю.,Сидорчук О.Г., Шастун А.Д. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НАН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – C.368-372. Підрозділи: 4.1.3. Інституалізація соціальної відповідальності в державі та її регіонах як важіль мобілізації соціальних ресурсів

4.      Касперович О.Ю., Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г., Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – C.389-393. Підрозділи: 4.2.4. Необхідність створення національної системи соціальної безпеки та залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до її функціонування

5.      Панькова О.В. Вынужденные переселенцы Украины в спектре исследовательских поисков. – Экспертный Донбасс от 25.05.2017.[Електронний ресурс] –- Режим доступу: //http://restoring-donbass.com/analitika/oksana-pankova/61513-vyinuzhdennyie-pereselentsyi-ukrainyi-v-spektre-issledovatelskih-poiskov/

6.    Панькова О.В. Смысложизненные и духовные ориентиры Человека в эпоху модерна и постмодерна . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/publikaciji/smyslozhiznennye_i_dukhovnye_orientiry_cheloveka_v_ehpokhu_moderna_i_postmoderna/4-1-0-58

7.      Pan'kova O., Deych M. Social responsibility and decent work: vectors of development in the values dimension (Соціальна відповідальність і гідна праця: вектори розвитку в ціннісному вимірі) // Scientific Journal Virtus, September # 16, 2017 – P. 131-137.

8.      Панькова О.В., Шастун А.Д. Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах  модернізації - Економічний вісник Донбасу – 2017. - № 3 (49)

9.      Панькова О.В., Шастун А.Д., Касперович О.Ю., Хімчак А.Б. Концептуальна модель розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу: наукові засади та механізми забезпечення // Бюллетень Національної служби посередництва та примирення України, 2017 – у друці

10.  Панькова О. Реформування системи державного управління в контексті європейської інтеграції: досвід Польщі для України // Стан та перспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. ; 5-6 жовт. 2017 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2017. – С.128-134

 

Наукові результати попередніх років:

 1. Pan`kova O. Entrepreneurial activity internally displaced persons (idps) of ukraine as a resource for the development of host communities: state, problems and ways of attracting / О. Pan`kova // VIRTUS. - №8. -  2016.

 2. Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи // Український соціум. – 2016. – №2. – C. 25-40.

 3. Панькова О.В. Ресурси особистісного та суспільного розвитку українського суспільства в світлі громадської думки (регіональна специфіка) / О.В. Панькова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №2 (44). – С. 29-40.

 4. Панькова О.В. Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка / О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко // Український соціум. – 2016. – №1. – C.65-75.

 5. Панькова О.В. Архетипові засади ресурсного потенціалу волонтерського руху українського суспільства / О.В.Панькова // Архетипіка і публічне управління: виклики та ризики  суспільної трансформації». Київ:  НАДУ при Президенті України, 2016. – С. 83-95.

 6. Панькова О.В. Архетип Самости как предпосылка реализации творческого потенциала человека и преодоления общественного кризиса / О.В.Панькова // Публічне управління: теорія та практика : зб. Наук. пр. Асоц. Д-рів наук з держ. упр. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2015. – С.73-87 (Спец. Вип.).

 7. Панькова А.Д. Правові засади розвитку трудових відносин у контексті соціальної відповідальності / А.Д. Панькова // Схід. – – 2015. – № 5(137). Серія «Економічні науки». – C. 67-73.

 8. Панькова А.Д, Модернізація системи суспільних відносин у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності / А.Д. Панькова // Економіка промисловості. – 2015. - №. 2. – 131-136.

 9. Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації / О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко // Український соціум. – 2015. – №3. – C. 20-28

 10. Панькова О.В. Структурування національно-символічного простору України у період революційних зрушень і військового конфлікту (Дослідницька розвідка) / Економічний вісник Донбасу, 2015, № 2 (40). – С.198-209

 11. Pankova A. Prioryty direction of development of the labor sphere in Ukraine in the context of social responsibility / A. Pankova // Europen Sciences review. – 2015. – №5-6 (May-June). – p. 171-173.

 12. Панькова О.В. Ресурси громадянського суспільства в процесах забезпечення соціальної безпеки України та її регіонів / О.Г. Сидорчук, О.В. Панькова // Вісник Кам’янець-Подільского національного універси­тету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Випуск 11. – С. 298-305.

 13. Іщенко О.В. Особливості країн-лідерів глобального рейтингу сталого розвитку / О.В. Іщенко // Вісник економічної науки України. – 2014. - № 2 (26). – С. 27-30. 

 14. Панькова О.В. Економічна криза в світі та Україні у контексті соціальної справедливості / Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та подолання в Україні: монографія / [В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та ін.]; під заг. ред. В.І. Ляшенка. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 251-259.

 15. Воловодова Е.В. О необходимости вовлечения духовных ресурсов в процессы преобразования в кризисных условиях// Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: зб.доп.міжнар.наук.практ.конф. (Донецьк, 4-5 листоп. 2008 р.) / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.Ф.Новікова (відп.ред.) та ін. - Донецьк, 2009. - С.99-106.

 16. Воловодова Е.В. Вовлечение «осевых» ресурсов в процессы реформирования украинского общества / Регіональна бізнес-економіка та управління. - №1(21). – 2009.  – С.319-322.

 17. Панькова О.В. Особенности социальной адаптации личности и населения в условиях социально-экономического кризиса // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб.нак.пр.ДонДУУ.Т.Х. Вип.116. „Соціалогія державного управління”. Серія „спеціальні та галузеві соціології”. – Донецьк. ДонДУУ,Східний видавничий дім, 2009. - С.336-343.

 18. Іщенко О.В. Довіра як передумова взаємодії субєктів місцевого самоврядування/ Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління:Зб.нак.пр.ДонДУУ. - Т.Х. Вип.115. „Соціальні аспекти державного управління”. - Донецьк.ДонДУУ,Східний видавничий дім, 2009. - С.246-252.

 19. Касперович О.Ю. Система факторів соціальної взаємодії в територіальній громаді Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб.нак.пр. ДонДУУ. Т.Х. Вип.116. „Соціалогія державного управління”. Серія „Спеціальні та галузеві соціології”. - Донецьк. ДонДУУ, Східний видавничий дім, 2009. - С.331-336.

 20. Панькова О.В. Адаптаційні можливості працюючого населення: поведінковий аспект // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – Спецвипуск. – Т. 1. – 2009. – С. 245-248.

 21. Мельцер Л.Г. Оцінка складових Регіональних інноваційних систем // Наукова  та інноваційна діяльність Донецької області за 2008 рік. Стат. збірник Головного управління статистики в Донецькій області. - Донецьк, 2009. - С. 216-222.

 22. Касперович А.Ю. Перспективы использования социокультурного подхода в исследовании социального взаимодействия в местных сообществах / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 446-451.

 23.  Амоша А.И., Мельцер Л.Г. Один из эффективных путей разрешения противоречий  инновационного процесса  // Инновации. – 2008. - №10. – С. 54-56.

 

   © ІЕП НАН України