Відділ економічних проблем розвитку промислового виробництва

       

Завідувач відділом:

Збаразська Лариса Олександрівна,   
кандидат економічних наук, 
старший науковий співробітник,
zbarazskaya_larisa@ukr.net

 

        Пріоритетні напрямки досліджень:
- сучасні тренди та концепції промислового розвитку;
- формування стратегії розвитку промисловості та промислової політики;
- структурні проблеми і зміни в промисловому секторі;
- проблеми та стратегії розвитку видів промислової діяльності (металургійна та хімічна галузі)

         Наукові праці:

 1. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін. (повний текст) 

 2. Шевцова Г. З. Синергетичний менеджмент підприємств: моногр. / Г. З. Шевцова; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 464 с.

 3. Шевцова Г. З. Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації / Г.З. Шевцова // Економіка та право. – Серія: економічна. – 2016. – № 2. – С. 146-156.

 4. Нікіфорова В.А. Неоіндустріальний розвиток металургії України: передумови, проблеми, напрямки / В.А. Нікіфорова // Економіка промисловості. – 2016. – № 3.

 5. Збаразська Л.О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі/ Л.О.Збаразська // Економіка промисловості. – 2016. – № 3.

 6. Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за загал. ред. В.П. Вишневського / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 519 с. (Збаразська Л.О. – 2.1, 2.2; Єрфорт І.Ю. – 2.1; Нікіфорова В.А. – 2.3, 2.5; Шевцова Г.З. – 2.4, 2.5; Браславська О.В. – 2.4.2).

 7. Шевцова Г. З. Хімічна промисловість України в умовах ЗВТ з ЄС. Оцінка перших підсумків / Г. З. Шевцова // Економіка та право. – Серія: економічна. – 2015. – № 3. – С. 165-171.

 8. Shevcowa A. Metody Synergicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem / А. Shevcowa // Wybrane Problemy Zarządzania Zrownoważonym Rozwojem [Польща] / Redakcja naukowa: Jozef Zakrzewski. – Wydawca: L&J Techtrading Sp., Warszawa, 2014. – S. 78-82.

 9. Shevtsova A. Z. Organized synergy as an imperative of integration strategies (based on the study of Russian chemical and petrochemical holdings) / A. Z. Shevtsova // Економіка промисловості. – 2014. – № 1 (65). – С. 118-126.

 10. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: моногр. / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. (Збаразська Л.О. – підрозділи 2.1.1-2.1.3; Нікіфорова В.А. – підрозділ 2.3.1) (полный текст)  

 11. Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр. / В.П.Вишневский, А.И.Амоша, Л.А.Збаразская, А.А.Охтень, Д.Ю.Череватский; под общей ред. В.П.Вишневского и Л.А.Збаразской / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 180 с. (полный текст)  

 12. Нікіфорова В.А. Основні стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств України у контексті сучасних трансформацій // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиної]. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 3. – 365 с. (Розділ 3.24). – С. 224-240.

 13. Вишневский В.П. К вопросу о Концепции общегосударственной целевой программы развития промышленности Украины / В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Економіка промисловості. – 2013. – № 1-2. – С. 101-116.

 14. Шевцова А. Управление предприятиями на основе концепции организованной синергии: механизм реализации / А. Шевцова // Устойчивое развитие [Болгарія]. – 2013. – № 8 [май]. – С. 166-170.

 15. Шевцова А. Анализ использования синергетического подхода в управлении предприятиями химической промышленности Украины / А. Шевцова // Innowacyjnosc i przedsiebiorczosc w warunkach kryzysu [Польща] / Pod redakcja Slawomira Partyckiego. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. – С. 305-309.

 16. Нікіфорова В.А. Особливості стратегічних ставок для розвитку металургії України / В.А. Нікіфорова // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 12. – С. 24-27.

 17. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития: моногр. / А.И. Амоша, В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С. Залознова, Л.А. Збаразская, Ю.В. Макогон и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 114 с. (Збаразская Л.А., Никифорова В.А. – разделы 1; 6).

 18. Некоторые аспекты выбора вектора интеграции Украины: моногр. / А.И. Амоша, И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 184 с. (Збаразская Л.А. – п. 1.3, 2.1, 2.2, 3.5; Никифорова В.А. – п. 1.3, 3.5; Чебанов А.А. – п. 2.1).

 19. Никифорова В.А. Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период / В.А. Никифорова // Економіка промисловості. – 2012. – № 1-2. – С. 129-138.

 20. Шевцова Г. З. Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами / Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2012. – № 1 – 2 (57 – 58). – С. 202-214.

 21. Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины / А.И. Амоша, В.П.Вишневский, Л.А.Збаразская // Економіка промисловості. - 2012. - №1-2. - С 3- 33.

 22. Структурні зміни та економічний розвиток України / В.М.Геєць, Л.В.Шинкарук, та ін.; за ред. д.е.н. Шинкарук Л.В. – К.: ІЕПр НАН України, 2011. – 696 с. (Л.О.Збаразська, О.О.Чебанов - розд.3.3; С. 304-374)

 23. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: моногр./ Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін ; за ред. к.е.н. Кіндзерського Ю.В. // НАН України: Ін-т екон. та прогнозув. - Київ, 2009. – 928 с. ISBN 978–966–02–5200–4 (Л.О.Збаразська, О.О. Чебанов – розд. 2.2; 2.3; Дод.А; С. 161-199).

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України