Відділ проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва  

        Керівник відділу:

Ляшенко Вячеслав Іванович
доктор економічних наук,
професор

slaval.aenu@gmail.com

 

     Ціль створення відділу:

   науково-організаційна координація досліджень за затвердженими Президією НАН України проблемним напрямами:
- державне управління і регулювання виробничої сфери;
- інноваційні і інвестиційні процеси в промисловості і їх забезпечення;
- регіональні проблеми промислового розвитку; господарський механізм підприємництва і корпоративне управління.
- проблеми регуляторної політики, розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури;
- розвиток форм та методів планування промислового виробництва;
- шляхи вирішення проблем підвищення ефективності енергозабезпечення виробничої і соціальної сфери.

 

        Науково-практичні завдання:
- обґрунтування і розробка наукових основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання регіонального розвитку, управління державним сектором економіки;
- теоретико-методологічне обґрунтування, оцінка тенденцій, суперечностей розвитку й розробка моделей трансформації інноваційної діяльності у промисловості в умовах інтернаціоналізації економіки;
- формування стратегічних напрямів і організаційно-економічних механізмів розвитку підприємництва.

       

        Пріоритетні напрямки досліджень:

- проблеми регуляторної політики, розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури;
- розвиток форм та методів планування промислового виробництва;
- шляхи вирішення проблем підвищення ефективності енергозабезпечення виробничої і соціальної сфери.

         Наукові праці:

 1. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін. // НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2017.  (повний текст)

 2. Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року: наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 119 с. (повний текст) 

 3. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – Київ, 2015. – 196 с. (повний текст)  

 4. Перший етап модернізації Економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка, ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с.  (полный текст)  

 5. Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020 года: моногр. / А.А. Лукьянченко, А.И. Амоша, Г.А. Гришин, В.И. Ляшенко и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – 2-е изд., доп., перераб. и испр. – Донецк, 2013. – 214 с. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического разви- тия: введение в экономическую режимологию: моногр. / В.И. Ляшенко; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 370 с.  (полный текст)

 6. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.; НАН Укра- їни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. – 326 с.  ( повний текст)

 7. Ляшенко В.І. Загальні методичні положення з розвитку елементів регіональної інфраструктури мікрострахування та гарантування кредитів малому підприємництву /В.І.Ляшенко, Г.Ф.Толмачова, Г.Ф.Колєснікова та ін. - Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, – 2010. – 120 с.

 8. Инякин В.Н. Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной Украине // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 38-2. –Донецк: ДонНТУ. 2010. С. 221-229.

 9. Ляшенко В.І. Розвиток підприємництва в промисловості України: моногр. / В.І.Ляшенко, Г.Ф.Толмачова та інш. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 492 с.

 10. Ляшенко В.І.Ситуація на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції базових галузей економіки // Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні / В.І.Ляшенко, М.Г.Чумаченко. - Донецьк-Київ: Юго-Восток, ЛТД. 2010. – С. 140-159.

 11. Ляшенко В.И. Пути преодоления последствий глобального кризиса для малого бизнеса Донецкого региона / В.І.Ляшенко, Г.Ф.Толмачова та інш. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2010. – 105 с.

 12. Ляшенко В.І. Режимы как институты развития: диалектика сочетания стимулов и ограничений //Проблемы современной экономики и институциональная теория / Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Монография. - Донецк: ДонНТУ, 2009. – С. 316-325.

 13. Ляшенко В.И., Бережная Т.Ф. Поддержка малого предпринимательства в странах Северной Америки. – Учебное пособие. - Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ им. Т. Шевченко», 2009. – 364 с.

 14. Чумаченко М.Г., Інякин В.М. Обеспечение энергетических потребностей Украины: вопросы оптимизации //  Экономика и право. –  2008. № 3. – С. 59-65.

 15. Амоша А.И., Марченко В.Н., Ляшенко В.И. Рынки лома черных металлов // Экономист. – 2009. № 4. – С. 77-89.

 16. Ляшенко В.И., Кошелева Е.Г., Толмачева А.Ф. Механизмы регулирования развития малого предпринимательства в Украине: Монография. – Донецк: Юго-Восток, 2008. – 495 с.

 17. Ляшенко В.И., Павлов К.В. Наноэкономика как перспективное направление интенсификации общественного производства: Монография. – Белгород: БелДУ, 2008. – 328 с.

 18. Землянкин А.И., Моисеев Г.В. Стратегические подходы к инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях и в регионе // Економіка промисловості. – 2008. – № 3. – С. 88-95.

         

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України