Відділ проблем економіки промислових підприємств
 

    

        Завідувач відділом:

Брюховецька Наталя Єфимівна

доктор економічних наук, 

професор

n.bryukhovetskaya@gmail.com

       

        Пріоритетні напрямки досліджень:
- фінансово-економічні методи та механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств;
- механізми стимулювання інвестиційної діяльністю підприємств та інтегрованих структур до виробництва продукції з високою доданою вартістю.- економічні та інституційні механізми забезпечення капіталізації підприємств;
- механізми інтеграції та капіталізації підприємств у суспільному виробництві;
- управління потенціалом капіталізації виробничо-господарських комплексів як інтегрованих структур;
- забезпечення процесу реструктуризації підприємств державного сектору економіки з метою підвищення їх капіталізації;
- управління капіталізацією вугледобувних комплексів;
- обґрунтування наукових засад стимулювання підприємств до виробництва продукції з високою доданою вартістю;
- фінансово-економічні методи та механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств;
- механізми стимулювання інвестиційної діяльністю підприємств та інтегрованих структур до виробництва продукції з високою доданою вартістю.

 

           Наукові праці:

 1. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін. (повний текст)

 2.  Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 312 с.

 3. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації: моногр. / І.В. Бриль; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015. – 84 с.

 4. Брюховецька Н.Ю. Інвестиційна привабливість публічного акціонерного товариства: теорія та практика: моногр. / Н.Ю. Брюховецька, О.В. Хасанова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015. – 212 с.

 5. Брюховецька Н. Ю. Управління збутом продукції металургійних  підприємств з використанням електронних торговельних площадок: Монографія / Н. Ю. Брюховецька, Н. В. Дутова. Донецьк: ДонНУ, 2013. – 160 с.

 6. Брюховецкая Н.Е. О необходимости подготовки инновационно мыслящего работника высшей школой Украины (глава 21) // Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы: Монография / Под общ. ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д.Резника. М.: ИНФРА-М, 2015. - С. 255-264.

 7. Булєєв І.П.  Розвиток фарфорової галузі на основі кластерних регіональних структур (параграф 6.5) // Кластери в економіці України. Колективна монографія. / За наук. ред. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 1170 с. – С. 931-942.

 8. Рассуждай Л. М. Управління капіталізацією вугледобувних підприємств на основі модернізації виробництва / Л. М. Рассуждай, Ю. З. Драчук, Е. Я. Рассуждай // Управління соціально-економічними системами: монографія. – за ред. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 268-274 .

 9. Некоторые аспекты выбора вектора интеграции Украины: моногр. / А.И. Амоша, И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 184 с. 

 10. Стан і шляхи розвитку міських агломерацій України // Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. – С. 759-768.

 11. Булєєв І.П. Стратегія динамічного та стійкого соціально-економічного зростання вуглевидобувної промисловості / І.П. Булєєв, В.С. Мєшкова // Стратегічний розвиток національної економіки. Монографія / За ред. Т.Л. Іванової. – Донецьк: «ВІК», 2012. – 323 с. - С. 126-139.

 12. Булеев И.П. Институциональные аспекты формирования конкурентоспособного работника / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая // Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: в 2-х т. / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Т. 2. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 361-376.

 13. Булєєв І.П. Забезпечення усталеного розвитку діяльності підприємств на основі управління їх капіталізацією / І. П. Булєєв, Н. Ю. Брюховецька // Механізми стабілізації й розвитку діяльності підприємств: монографія / під ред. О. О. Шубіна, Л. В. Фролової. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – С. 214-226.

 14. Булєєв І.П. Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств: моногр. / І. П. Булєєв, А. Я. Берсуцький, І. В. Бриль // НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: ДонУЕП, 2013. – 207 с.

 15. Брюховецька Н.Ю. Фінансове посередництво у забезпеченні капіталізації підприємств: інституціональний підхід : монографія / Н.Ю. Брюховецька, А.Я. Берсуцький, О.А. Богуцька / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк: ДонУЕП, 2012. – 180 с. ISBN 978-966-02-6639-1

 16. Брюховецька Н.Ю. Розвиток системи освіти на основі наукових знань / Н.Ю. Брюховецька, О.А. Ігнатова // Педагогічний менеджмент. Проблеми і перспективи вищої школи: монографія / В.В. Хачванкян, Н.Ю. Брюховецька, П.О. Плотніков, Л.П. Дядечко та ін.; під ред. В.В. Хачванкяна. – Донецьк: ДонУЕП, 2012. – 155 с.

 17. Мотивация труда в промышленности: теория и практика: моногр. / И.П. Булеев, Е.И. Булеев, Г.С. Атаманчук, А.Н. Рева; под общ. ред. И.П. Булеева; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 338с.

 18. Булеев И.П. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монографія / И.П. Булеев, Т.Ю. Корытько, А.В. Тельнова. - Краматорск: ДГМА, 2011. – 196 с.

 19. Булеев И.П. Современные парадигмы промышленной политики и их реализация в горно-металлургическом комплексе Украины / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая // Управление производством: модели, механизмы, инструменты: моногр. / под общ. ред.. проф. Е.В. Мартяковой. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. - С. 347-359.

 20. Капитализация предприятий: сущность, формы, моделирование факторов обеспечения: моногр. / Под ред. д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой. – Донецк:  ИЭП НАН Украины, ДонУЭП, 2011. – 210 с. (полный текст 

 21. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография / под общ. ред.  акад. Амоши А.И., д.э.н. Булеева И.П., д.э.н. Дубницкого В.И. - Донецк: Юго-Восток, 2011. – В 4-х томах: т. 1 - 573 с.; т.2 – 532 с.; т. 3 – 400 с.; т. 4 – 372 с.

 22. Брюховецька Н.Ю. Оцінка можливостей розширення збуту металопродукції на основі електронних торговельних майданчиків / Н.Ю. Брюховецька, Н.В. Дутова // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.

 23. Брюховецкая  Н.Е. Управление лизингом на промышленных предприятиях: монография / Н.Е. Брюховецкая, Е.А. Саплина, С.Я. Елецких, С.Ю. Саплин; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск: ДГМА, 2010. – 143 с.

 24. Основы конструирования экономических систем. Кн.3. Социально-экономические системы / Амоша А.И., Іванов Е.Т., Булеев И.П., Іванов С.Е. . – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2009. – 260 с.

 25. Основы конструирования экономических систем. Кн.4. Общественно-экономические формации / Амоша А.И., Иванов Е.Т., Иваненко Б.Н., Иванов С.Е.. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2010. – 338 с.

 26. Булеев И.П.  Социальная ответственность бизнеса: теория и практика. Монографія / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая, Е.В. Черных. – Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЭП. – 2008. – 137 с.

 27. Булєєв І.П. Економіка знань і промислова політика України / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька // Інновації: проблеми науки та практики. Монографія. – Харків, Вид. Дім «Інжек», 2008. – С. 66-78.

 28. Булеев И.П. Обеспечение конкурентоспособности субъектов хозяйствования: институциональный аспект / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. Монографія. Харків Вид. Дім «Інжек». – 2008. – С. 134-160.

 29. Булеев И. П. Методы минимизации сопротивления изменениям на предприятиях и в организациях / И.П. Булеев, A.A. Двигун //  Управление производством: проблемы теории и практики. – Донецк: ДонНТУ, 2008. – С. 138-148.

 30. Брюховецкая Н.Е. Источники капитализации предприятий / Н.Е. Брюховецкая, В.Ю. Железняк, О.А. Богуцкая // Управление производством: проблемы теории и практики. Монография / Под общ. ред. Е.В. Мартяковой. – Донецк: ДонНТУ, 2008. – 474 с. – С. 30-40.

 31. Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием. Монография / Под общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева. – Донецк: ДЭГИ, ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 548 с.

 32. Амоша А.И. Основы конструирования экономических систем. Кн.1. Всеобщее производство / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. – 273 с.

 33. Амоша А.И. Основы конструирования экономических систем. Кн.2. Производственно-экономические системы / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов.  – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2008. – 312 с.

 34. Стратегия социально-экономического развития города Донецка до 2020 г. / Под научн. ред. академика НАН Украины А.И. Амоши / Донецк: ИЭП НАН Украины; Донецкий городской совет, 2008. – 308 с.

           

   © 2003-2017 ІЕП НАН України