Відділ проблем іноваційно-інвестиційного розвитку промисловості  

 

 

        Завідувач відділом:

Підорічева Ірина Юріївна,
кандидат економічних наук,

irina.pidoricheva@ukr.net

 

         Пріоритетні напрямки досліджень:

  - державна інноваційна політика, формування ефективних механізмів її реалізації на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 - проблеми формування і розвитку національної та регіональних інноваційних систем;
 - розвиток процесів інноваційної модернізації промисловості в умовах децентралізації управління.

         Наукові праці:

 1. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін. // НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2017.  (повний текст)

 2. Землянкін А.І. Розбудова сучасної економіки на сході України. Відродження на нових технологічних засадах традиційних галузей. Запровадження технопарків / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К.: НАН України, 2015. – С. 170-183; 196-201. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/-monografii/2016_dopov_Donbas.pdf      

 3. Землянкін А.І. Пріоритети інноваційного відновлення економіки Донбасу. Створення техніко-впроваджувальних (наукових і технологічних парків) і промислових інвестиційних зон (індустріальних парків) / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (національна доповідь) / за заг. ред. Е.М. Лібанової. – К., 2015. – С. 61-63, 97-99.

 4. Землянкін А.І.  Інституційне забезпечення. Формування та розвиток індустріальних, енергетичних і технологічних парків на території Донбасу.  Галузево-секторальні пріоритети. Стимулювання інноваційної діяльності / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Донбас і Крим: ціна повернення: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. –  К.: НІСД, 2015. – С. 329-331, 346-349. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/-Razom_kRym_donbas-4ab2b.pdf

 5. Підоричева І.Ю. Мережа наукових парків як основа полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі Придніпровського регіону) / В. І.Ляшенко, Н.В. Осадча, І.Ю. Підоричева // Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: моногр. / З.Б. Живко, С.В. Князь, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча та ін..; за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П.Левітської. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. –  С. 269-290.

 6. Амоша О.І. Розвиток електронної промисловості на інноваційній основі: моногр. / Амоша О.І., Саломатіна Л.М., Передерій С.Л.; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – К., 2014. – 254с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iep.donetsk.ua/publish/mono/Amosha_Salomatina.pdf

 7. Підоричева І.Ю. Світовий та європейський досвід розвитку інноваційних процесів у контексті модернізації українського суспільства. Європейська система моніторингу реалізації стратегії “Європа 2020” та можливості її адаптації до умов України / І.Ю. Підоричева // Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: моногр. / О.М. Алимов, О.І. Амоша, Л.М. Кузьменко, М.О. Солдак, Л.І. Тараш та ін.; за заг. Ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 13-30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: :  http://www.twirpx.com/file/1449252/

 8. Саломатіна Л.М. Електронна промисловість України: проблеми розвитку на інноваційній основі.  Організаційно-економічне забезпечення розвитку електронної промисловості / Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій // Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – C. 420-436. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/1449252/

 9. Розвиток міжнародного трансферу знань в економіці України: моногр. / [А.І. Землянкін, С.М.Кацура, Л.М.Саломатіна та ін. ]; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 232 с.

 10. Землянкін А.І. Від руху за інерцією до керованого економічного розвитку / Анатолій Землянкін, Ірина Підоричева // Дзеркало тижня. – 2016. – № 18, 20 травня. – С. 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/vid-ruhu-za-inerciyeyu-do-kerovanogo-ekonomichnogo-rozvitku-_.html

 11. Підоричева І. Як відродити промисловий потенціал Донбасу / І. Підоричева // Віче. – 2016. – № 5 (березень). – С. 10-11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/5161/

 12. Підоричева І.Ю. Модернізація економіки: теоретичний аспект / І.Ю. Підоричева // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). – С. 114-121. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aenu.org/download/venu/venu_2016-130.pdf

 13. Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О.І. Амоша, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 49-65. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01 =0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9628099%2F2015%2F9

 14. Підоричева І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І.Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11. – № 2. – С. 20-30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=scinn_2015_11_2_3

 15. Підоричева І. Інноваційна економіка – це економіка нестандартних рішень / І. Підоричева // Дзеркало тижня. – 2015. – № 42, 6 листопада. – С. 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-nestandartnih-rishen-_.html  

 16. Землянкін А. Бачення України: від сировинного експорту до усвідомленої нової індустріалізації / А. Землянкін, І. Підоричева // Дзеркало тижня. – 2015. – № 49, 18 грудня. – С. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/bachennya-ukrayini-vid-sirovinnogo-eksportu-do-usvidomlenoyi-novoyi-industrializaciyi-_.html

 17. Підоричева І.Ю. Напрями вдосконалення чинних механізмів управління інноваціями в умовах модернізації економіки України / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка промисловості. – 2015. – № 1 (69). – С. 40-52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econindustry.org/arhiv/html/2015/1_69.pdf

 18. Землянкін А.І. Інноваційна діяльність в промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики // А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка промисловості. – 2015. – № 2 (70). – С. 5-19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econindustry.org/arhiv/html/2015/1_70.pdf

 19. Підоричева І.Ю. Перспективи спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні паркових утворень / І.Ю. Підоричева, Н.В. Осадча // Віче. – 2015. – №. 18 – С. 21-26. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/4917/

 20. Лях І.І. Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи України / І.І. Лях // Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка». - 2015. - № 4 (37). - С. 66-72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/8-1457001258.pdf

 21. Землянкін А.І. Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Економічний вісник. – 2015. - № 1 (39). – С. 122-128. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR= 20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9625176%2F2015%2F1

 22. Амоша О.І. Інноваційний потенціал Придніпровського регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку / О.І. Амоша, І.Ю. Підоричева // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 5 (80). – С. 17-31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT= ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2014_5_6 

 23. Підоричева І.Ю. Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною домінантою / І.Ю. Підоричева // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1 (25). – С. 87-94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87445/20-Pidoricheva.pdf?sequence=1

 24. Землянкін А.І. До питання про інноваційну політику України / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1 (30). – С. 41-47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN= 1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spa_2014_1_8

 25. Землянкін А.І. Аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Віче. – 2014. – № 23. – С. 2-8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR= 20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=viche_2014_23_2 

 26. Саломатіна Л.М., Передерій С.Л. Організаційно-економічне  забезпечення розвитку електронної промисловості / Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій // Економіка промисловості. – 2013. – №3(63). – С. 93-104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?-I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR= 20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econpr_2013_3_8

 

             

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України